III OGÓLNOPOLSKI KONGRES INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Wydział Inżynierii Środowiska

.::karta zgłoszenia (WORD)::. .:: II komunikat (PDF)::. .:: instrukcje dla autorów (PDF)::.

 

.::strona główna::.

.::program::.

.::informacje::.

.::materiały::.

.::opłaty::.

.::hotele::.

.::kontakt::.

 Tom 1


B. Babiarz
Wpływ założeń obliczeniowych na wartość wskaźnika zapotrzebowania energii pierwotnej dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej


T. Bergier, A. Włodyka-Bergier
Oczyszczanie ścieków zawierających ropopochodne na złożach hydrofitowych z wykorzystaniem makrofitów: Phragmites australis i Salix viminalis*


K. Boryczko, B. Tchórzewska-Cieślak
Analiza eksploatacji sieci wodociągowej miasta Mielca


D. Bukalak, I. Majchrzak-Kucęba, W. Nowak
Wpływ zawartości Si i Al w popiele lotnym na tworzenie się frakcji zeolitowych typu Na-P1


D. Burchart-Korol
Polichlorowane dibenzo-para-dioksyny i polichlorowane ibenzofurany w przemyśle metalurgicznym


J. Ćwikła, K. Konieczny
Ograniczenie ładunku biogenów na oczyszczalni poprzez oczyszczanie wód osadowych w procesie odwróconej osmozy


M. Dudziak, M. Bodzek
Usuwanie estrogennych mikrozanieczyszczeń organicznych z wody w procesie odwróconej osmozy (RO) i nanofiltracji (NF)


A. Flaga-Maryańczyk, J. Schnotale
Suszenie osadów ściekowych w układzie z pompą ciepła pracującą z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem ziębniczym


B. J. Gołuchowska, G. Kusza
Podatność magnetyczna i zawartość metali ciężkich w pyłach z cementowni stosującej metodę suchą


M. Jabłońska, S. Szopa, R. Skorek
Arsen i antymon w wodach wodociągowych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego


A. Jarosiński, L. Madejska
Otrzymywanie soli magnezu z odpadów pochodzących z procesu pozyskiwania wysokojakościowych koncentratów cynku


M. Kostecki
Zmiany wybranych wskaźników jakości wody antropogenicznego zbiornika Pławniowice w pierwszych pięciu latach rekultywacji metodą usuwania wód hipolimnionu.


B. Kozielska, W. Rogula-Kozłowska, J.S. Pastuszka
Wpływ ruchu drogowego na stężenia PM2.5, PM10 i WWA w warunkach wysokiej i niskiej emisji komunalnej


I. Krukowski, M. K. Widomski, M. Iwanek
Modelowanie numeryczne wpływu awarii sieci kanalizacji sanitarnej na środowisko glebowe


A. Kwiecińska, K. Konieczny
Oczyszczanie gnojowicy z zastosowaniem technik membranowych


J. Kyzioł-Komosińska, M. Pająk, K. Walor
Usuwanie barwników ze ścieków przemysłu farbiarskiego metodą sorpcji na iłach smektytowych


I. Majchrzak-Kucęba, D. Bukalak, W. Nowak
Synteza materiału mezoporowatego MCM-41 z popiołów lotnych i jego zastosowanie do adsorpcji CO2


J. Ozonek, A. Odrzywolski, M. Depta, J. Kujawska
Degradacja WWA w roztworze wodnym w warunkach kawitacji hydrodynamicznej


I. Pasiecznik, M. Mańczak, W. Szczepaniak
Wpływ jonów siarczanowych na usuwanie boru z roztworów wodnych


S. Pastewski, P. Czacharowski, K. Mądrzycka
Usuwanie hydrofobowych zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby metodą odmywania za pomocą roztworów związków powierzchniowo czynnych.


S. Pastewski, P. Czacharowski, K. Mądrzycka
Usuwanie hydrofobowych zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby metodą odmywania za pomocą roztworów związków powierzchniowo czynnych.


M. Pawłowska, M. Zdeb
Porównanie efektywności mikrobiologicznego odsiarczania biogazu w bioskruberach i biofiltrach z warstwą nawadnianą


Krzysztof Piaskowski, Renata Świderska-Dąbrowska
Biologiczne usuwanie specyficznych organicznych zanieczyszczeń przed i po procesie fentona


A. Płatkowska, M. Bodzek
Badanie wpływu właściwości wód modelowych na fouling podczas ultrafiltracji z wykorzystaniem membrany celulozowej


M. Polus, R. Kocwa-Haluch
Oznaczanie i identyfikacja Cryptosporidium w wodzie i ściekach za pomocą bezpośredniej izolacji DNA i RFLP PCR


A. Pruss, J.Jeż-Walkowiak, Z. Dymaczewski, M. Michalkiewicz
Usuwanie metali ciężkich z wody rzeki Warty w procesach infiltracji i filtracji


L. Przywara
Problemy podczyszczania ścieków z produkcji olejów jadalnych


M. Rajca, M. Bodzek
Wpływ naturalnych substancji organicznych w wodzie powierzchniowej na fouling w procesie ultrafiltracji


B.Quant, K. Olańczuk-Neyman, S. Fudala-Książek, A. Łuczkiewicz, E. Kulbat, K.F Czerwionka
Wpływ dodatku odcieków ze składowisk odpadów komunalnych na efektywność pracy komunalnej oczyszczalni ścieków – badania modelowe


J. M. Sawicki
Ilościowy opis zagadnień inżynierii środowiska – teoria i praktyka


I. Siebielska, R. Sidełko
Wpływ czasu trwania fazy gorącej kompostowania na usuwanie WWA


A. Sochacki, L. Płonka, K. Miksch
Kilka refleksji o wykorzystaniu modeli matematycznych w symulacji procesów oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego


I. Sówka, A. Nych, J. Zwoździak, Mirosław Szklarczyk
Zastosowanie badań ankietowych do oceny zapachowej jakości powietrza


Z. Strzyszcz, T. Magiera, A.Łukasik
Prewencja i ograniczenie zanieczyszczeń powodowanych przez odpady w przemyśle górniczym


D. Sztekler, I. Majchrzak - Kucęba, W. Nowak
Analiza własności chemicznych popiołów lotnych pod kątem syntezy zeolitu Na-A


K. Szymański
Związki chromu w osadach ściekowych z przemysłu garbarskiego


R. Tomczak-Wandzel, K. Mądrzycka, M. Cimochowicz – Rybicka
Wpływ dezintegracji ultradźwiękowej na przebieg fermentacji metanowej


S. Werle, R. K. Wilk
Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych


G. Wielgosiński
Czy biomasa jest paliwem ekologicznym ?


Tom 2


T. Cholewa, A. Siuta-Olcha, I. Krukowski
Rzeczywiste zuSycie wody a wartości przyjmowane przy projektowaniu


J. Czerwiński
Techniki sprzęSone w InSynierii środowiska


M. Domańska, M. Kęszycka, J. Łomotowski
Jakość wody a prędkość zaniku chloru i dwutlenku chloru


U. Gąska-Jędruch, M. R. Dudzińska
Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w powietrzu wewnętrznym


Ł. Guz, H. Sobczuk, H. Wasąg
Monitorowanie skuteczności dezodoryzacji powietrza półprzewodnikowymi czujnikami gazu


A. Hłobił
Motywy ochrony środowiska a zachowania proekologiczne człowieka


B. Janowska, R. Sidełko
Ocena wpływu czasu trwania fazy gorącej kompostowania osadów ściekowych na formy miedzi


G. Kuszmider, B. Mrowiec, J. Suschka
Ograniczenie przyrostu osadu czynnego poprzez zastosowanie substancji chemicznych w procesie biologicznego oczyszczania ścieków


M. Kwiatkowski, M. Kłonica, J. Kuczmaszewski, J. Ozonek
Zastosowanie procesu ozonowania do modyfikacji właściwości energetycznych warstwy wierzchniej poliamidu PA6


I. Laks
Wybrane aspekty numerycznego modelowania długich odcinków rzek nizinnych


G. Łagód, J. Hanzel, A. Kopertowska, A. Jlilati, O. PliSga, K. Jaromin
Kanalizacja grawitacyjna jako bioreaktor i układ dynamiczny


G. Łagód, S. Koza, D. Pietras, J. Hanzel, A.Jlilati, K. Jaromin
System kanalizacyjny jako bioreaktor wstępnego podczyszczania ścieków w zintegrowanej gospodarce wodno-ściekowej


G. Łagód
Modele procesów biologicznych w kanalizacji grawitacyjnej


T. Magiera, M. Jabłońska Z. Strzyszcz, G. Bzowska
Technogeniczne cząstki magnetyczne w pyłach atmosferycznych jako nośnik metali cięSkich


A. Marecka
Zastosowanie węgli aktywnych do usuwania lotnych związków organicznych w sektorze motoryzacyjnym


M. Michałkiewicz, A. Pruss, Z. Dymaczewski, J. Michalak
Wpływ hermetyzacji wybranych etapów oczyszczania ścieków na mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza


J. S. Pastuszka, W. Rogula-Kozłowska
Badanie parametrów optycznych pyłu respirabilnego w pobliSu skrzySowania ruchliwych dróg


K. Pawęska, K. Kuczewski
Charakterystyka odpływu ścieków oczyszczonych odpływających z terenu oczyszczalni roślinno-glebowej


...... J. SzulSyk-Cieplak, S. Fijałkowski, J. Ozonek
Zastosowanie kawitacji hydrodynamicznej do rozkładu fenantrenu i antracenu


J. R. Rak, B. Tchórzewska-Cieślak
O bezpieczeństwie zaopatrzenia w wodę


M. Rosiński, Z. Spik
Teoretyczne i doświadczalne badania cieplnych właściwości grzejnika podłogowego w warunkach nieustalonych


I. Siebielska, R. Sidełko
Wpływ czasu trwania fazy gorącej kompostowania na usuwanie WWA


A. Sochacki, L. Płonka, K. Miksch
Kilka refleksji o wykorzystaniu modeli matematycznych w symulacji procesów oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego


A. Staszowska
Bromoorganiczne antypireny jako chemiczne zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego


L. Styszko, D. Fijałkowska, M. Sztyma
Wpływ nawoSenia kompostem z osadów komunalnych na wzrost wierzby energetycznej w 3-letnim cyklu uprawy na glebie lekkiej na Pomorzu


G. Szarek-Łukaszewska, P. Ryszka, M. Zarzyka-Ryszka
Rekultywacja odpadów Zn/Pb – metody ekologiczne – eksperyment terenowy


A. ściubidło, I. Majchrzak-Kucęba,W. Nowak
Wpływ składu chemicznego popiołów lotnych na efektywność procesu syntezy zeolitów Na-X


C. Toś, B. Wolski, L. Zielina
Pozyskiwanie danych metodą skaningu laserowego dla modeli 3D obszarów zdegradowanych górnictwem odkrywkowym


H. Wasąg, Ł. Guz, H. Sobczuk, J. Czerwiński, J. Kujawska
Usuwanie metyloaminy z powietrza za pomocą jonitów włóknistych


H. Wasąg
Zastosowanie jonitów włóknistych w filtrach do dezodoryzacji powietrza


M. Wierzbińska
Biofiltracja przemysłowych gazów odlotowych przy uSyciu naturalnych złóS włóknistych


R. Włodarczyk, A. Dudek, R. Kobyłecki, Z. Bis
Charakterystyka moSliwości i zastosowania ogniw paliwowych


M. Wojnicz
Wpływ modyfikacji układu faz procesowych na efektywność oczyszczania ścieków przemysłu mleczarskiego w systemie SBR


I. Zimoch
Wzrost gwarancji dostawy wody jako efekt racjonalnej modernizacji i eksploatacji podsystemu dystrybucji


B. Zabiegała
Jakość powietrza wewnętrznego – lotne związki organiczne jako wskaźnik jakości powietrza wewnętrznego


Tom 3


J. Kindler
Gospodarka wodna i jej powiązania z inSynierią i ochroną środowiska w kontekście działań na rzecz trwałego i zrównowaSonego rozwoju


A. Pawłowski
Rozwój zrównowaSony a inSynieria środowiska


A. Korczak, J. Rduch
Energetyka wodna w Polsce; Stan aktualny i perspektywy rozwoju


P. J. Kowalik, R. Scalenghe
Potrzeby wodne roślin energetycznych jako problem oddziaływania na rzecz trwałego i zrównowaSonego rozwoju


K. Miksch
Zastosowanie biotechnologii w oczyszczaniu wody, ścieków, gruntów i gazów oraz utylizacji odpadów


C. Rosik-Dulewska
Aktualny stan gospodarki odpadami w Polsce i perspektywy zmian


S. Cięszczyk, W. Wójcik, T. Golec
Wykorzystanie wąskopasmowych modeli spektralnych gazów w analizie procesów przetwarzania biomasy


A. Heim, M. Tomalczyk, Z. Bartczak
Construction and investigation of a wet air deduster


P. Komada, W. Wójcik, S. Cięszczyk
Absorpcyjne metody pomiaru składu gazów w procesie spalania


L. Kruk-Dowgiałło, P. Brzeska, M. Błeńska, R. Opioła, M. Kuliński, A. Sowiecki
Czy ochrona brzegów niszczy siedliska denne? Studium przypadku – progi podwodne w Gdyni Orłowie


A. Mainka, I. Wilkosz
Influence of oxalic acid on the catalytic S(IV) oxidation by oxygen under conditions close to those in the atmosphere


D. Marciocha, A. Raszka, J. Kalka, J. Surmacz – Górska
Leki w środowisku. Sulfametoksazol i Trymetoprim jako jedne z najczęściej wykrywanych chemioterapeutyków w środowisku wodnym.


R. Michalski, A. Łyko
Zastosowania nowoczesnych metod i technik instrumentalnych w analityce środowiskowej


A. Musz, B. Kowalska
Wpływ materiału rurociągów wykonanych z tworzyw sztucznych na jakość wody wodociągowej. Przegląd literatury.


G. Onyszczuk, A. Siuta-Olcha
Systemy ogrzewania otwartych przestrzeni na przykładzie projektu instalacji podgrzewanej murawy boiska sportowego


M. Pawłowska, J. Siepak
Współfermentacja odpadów komunalnych i osadów ściekowych na składowisku odpadów


A. Raczkowski, M. A. Skwarczyński, B. Połednik
Ocena komfortu cieplnego w pomieszczeniu dydaktycznym wentylowanym naturalnie


I. Rybkowska, A. Siuta-Olcha
Ocena energochłonności budynku szkolnego poddanego zabiegom termomodernizacyjnym


R. Sikorska – Bączek
Zastosowanie ziębiarek absorpcyjnych z systemem akumulacji zimna w postaci zawiesiny lodowej w klimatyzacji


M. A. Skwarczyński, A. Raczkowski, P. Skarba
Analiza metod pomiarowych przepływu powietrza w instalacjach wentylayjnych


A. Smolarz, W. Wójcik, J. Ballester, K. Jagiełło
Wykorzystanie sieci neuronowych i logiki rozmytej w regulatorach palników pyłowych i gazowych w celu obniSenia emisji NOX, CO i CO2


P. Szymanek, A. Szymanek, W. Nowak
Utylizacja produktu z półsuchego odsiarczania spalin


W. Wójcik, K. Gromaszek, K. Jagiełło
Zastosowanie sterowania predykcyjnego procesu współspalania biomasy i pyłu węglowego w celu obniSenia emisji NOx


W. Wójcik, M. Kalita, A. Smolarz
Zastosowanie algorytmu koewolucyjnego do sterowania palnikiem energetycznym


W. Wójcik, A. Kotyra, T. Ławicki, P. Popiel
Identyfikacja stanu procesu spalania pyłu węglowego z wykorzystaniem transformaty Curvelet


W. Wójcik, P. Popiel, T. Ławicki
Analiza wzrostu zawartości części palnych w popiele i SuSlu przy wsółspaniu biomasy z pyłem węglowym


K. Wróbel, A. Żórawski , B. Kowalska, H. Sobczuk, G. Łagód
Przygotowanie danych oraz elementów składowych modelu sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem GIS


Tom 4


Spis treści, Słowo wstępne

H. Obarska-Pempkowiak, M. Gajewska, E. Wojciechowska
Koncepcja oczyszczania odcieków o wysokich steżeniach zanieczyszczen metoda hydrofitowa.


B. Quant, R. Bray, K. Olanczuk-Neyman, K. Jankowska, E. Kulbat, A. Łuczkiewicz, S. Fudala-Ksiażek, A. Sokołowska
Badania nad dezynfekcja scieków oczyszczonych odprowadzanych do wód powierzchniowych.


K. Czerwionka, J. Makinia
Charakterystyka i pochodzenie rozpuszczonego i koloidalnego azotu organicznego w odpływach z komunalnych oczyszczalni scieków.


A. Ostojski
Klasyfikacja osadów sciekowych na podstawie analizy elementarnej.


Politechnika Lubelska
Wydział Inżynierii Środowiska