Network Monitor


Eng., Ph.D. Marta Bis
function: assistant
e-mail: M.Korniluk@fenix.pol.lublin.pl
phone: +48 81 5381 4782
room: 308

                       2005
                • Korniluk M.: Zastosowanie oczyszczalni hydrobotanicznych jako przydomowe oczyszczalnie ścieków, XXV Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika - AQUA 2005 „Problemy Inżynierii Środowiska” Płock, czerwiec 2005 r. ISBN 83-908039-8-4.
                       2006
                • Korniluk M., Łagód G.: Wykorzystanie osadów ściekowych jako dodatku rekultywacyjnego do gleb zdegradowanych, III Międzynarodowa Konferencja pn. Nauka i Technika w Ochronie Środowiska, Jelenia Góra 6 -7 kwietnia 2006, 97 -109, ISBN 83-918573-2-8.
                       2007
                • Korniluk M., Bergier T.: Szczegółowy opis proponowanej inwestycji, 30-35, w „Partycypacyjne planowanie gospodarki ściekowej w Dziewinie” Centrum Rozwiązań Systemowych, Wrocław, luty 2007 r.
                • Łagód G., Woś P., Korniluk M., Dyka M.: Sposoby pomiaru i metody ograniczania uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków na przykładzie oczyszczalni ścieków miejskich „Hajdów” w Lublinie. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, НΑЦIHAЛЬHИЙ ΥНІΒРСИТЕТ ΒΟДНΟГΟ ГΟСПΟДАРСТВА ΤΑ ПРИРΟДΟКОРИСТУВАНИЯ. ΒІCHИK, Збiрник науковиx праць. Βипуск 3(39) Частина 2, str. 174-181., Рівне – 2007
                • Woś P., Dyka M., Korniluk M., Łagód G.: Wpływ modernizacji urządzeń miejskiej oczyszczalni ścieków "Hajdów" na przebieg procesu oczyszczania ścieków oraz ilość powstających odpadów. Proceedings of ECOpole, Vol. 1, No. 1/2, 2007, p. 277-281
                • Korniluk M., Piotrowicz A.: Możliwości i zastosowanie programu GPS-X do symulacji pracy oczyszczalni ścieków, Maтepіaли Cтyдентської Наукової Kонференції, МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, НΑЦIHAЛЬHИЙ ΥНІΒРСИТЕТ ΒΟДНΟГΟ ГΟСПΟДАРСТВА ΤΑ ПРИРΟДΟКОРИСТУВАНИЯ, Βипуск 2, березень – травень 2007 p, Рівне, p. 27-28.
                • Korniluk M., Piotrowicz A., Łagód G.: Możliwości i zastosowanie programu GPS-X do symulacji pracy oczyszczalni ścieków. Міністерство Освіти i Науки України, Нaцioнaльний Υніверситет Βοднοгο Гοспοдарства Τе Прирοдοкористувания. ΒІCHИK 2, Матеріали студентської наукової конференції. Βипуск 2, str. 27-28. Рівне 2007
                       2008
                • Korniluk M., Montusiewicz A., Piotrowicz A., Łagód G Simulation of wastewater treatment systems with membrane separation. ECOpole07, Jamrozowa Polana, 18-20 X 2007, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, Proceedings of ECOpole Vol. 2, No. 1, 2008, p. 53-57
                • Korniluk M., Piotrowicz A., Kwiatkowski M., Jahołkowski K., Ozonek J.: Reduction of odour nuisance from animal waste utilization plant by means of low temperature plasma, Proceedings of ECOpole, Vol. 2, No. 2, 2008, p. 343-348.
                       2009
                • Ozonek J., Korniluk M., Piotrowicz A.: Uciążliwość zapachowa zakładów utylizacji odpadów zwierzęcych, Rocznik Ochrony Środowiska, Tom 11, Rocznik 2009,  Koszalin 2009, p 1191-1199.
                       2010
                • Korniluk M., Ozonek J.: Wykorzystanie zjawiska kawitacji hydrodynamicznej do oczyszczania ścieków komunalnych, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, 2010, s. 1010-1018
                Lublin 2006