Network Monitor

List of Ph.D. theses
in the Faculty of Environmental Protection Engineering


1998
Zhu Xiaoping
Behavior of Aluminium in the Environmental due to Acidification


2000
Piotr Matwiejuk
Kształtowanie się rozbioru ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach wyposażonych w urządzenia pomiarowe


2001
Mariola Chomczyńska
Utylizacja zużytych jonitów do rekultywacji zdegradowanych utworów piaszczystych


2001
Bernard Połednik
Radiometryczna metoda oceny efektywności klarowania i zagęszczania zawiesin


2001
Maria Grabas
Zintegrowane usuwanie azotu i węgla w układach z biomasą osiadłą na ruchomym nośniku


2001
Świderska Renata
Wpływ wybranych obciążników na koagulację w procesie uzdatniania wody


2000
Izabella Wiszniewska-Oraczewska
Ocena wybranych problemów występowania zjawiska uderzenia hydraulicznego pod kątem projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych


2001
Robert Nowak
Odmanganianie wody na złożach filtracyjnych


2002
Teresa Szymura
Rola siarczanu amonu w uzdatnianiu wody chłodniczej i usuwaniu kamienia kotłowego


2003
Jan-Gerd Krentler
Storage of Animal Wastes in Concrete Containers and its Effect on the Environement.


2004
Agnieszka Montusiewicz
Metoda oceny symultanicznej nitryfikacji/denitryfikacji w przepływowych systemach oczyszczania ścieków.


2005
Aneta Czechowska-Kosacka
Wykorzystanie odpadowych materiałów do solidyfikacji i higienizacji osadów ściekowych.


2005
Martyna Wiśniewska
Badania procesu kurczenia skały płonnej z KWK "Bogdanka S.A." pod kątem zastosowania do uszczelnienia składowisk odpadów.


2005
Anna Wysocka
Zastosowanie skały płonnej z KWK Bogdanka S.A. do rekultywacji składowisk odpadów.


2006
Małgorzata Iwanek
Ocena wpływu anizotropii gruntów na dynamikę przepływu wody


2006
Marcin Widomski
Ocena wpływu zabezpieczeń przeciwerozyjnych na warunki wilgotnościowe w profilu glebowym.


2006
Zbigniew Suchorab
Ocena strat ciepła i przepływu wody w przegrodach izolacyjnych.


2007
Adam Lesiuk
Badania wpływu źródeł komunkacyjnych na poziom imisji NO2 w otoczeniu dróg przy zastosowaniu metody pasywnej


2004
Agnieszka Rożej
Wpływ dodatku osadów pościekowych do warstwy rekultywacyjnej wysypiska na jej zdolność do utleniania metanu - badania modelowe


2003
Jerzy K. Michalczyk
Transport gazowych zanieczyszczeń w powietrzu – symulacje numeryczne w skali lokalnej.


2007
Grzegorz Łagód
Modelowanie procesów biodegradacji ścieków w kolektorach kanalizacji grawitacyjnej.


2007
Aneta Duda
Ocena zmienności okresowej stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza na obszarze miasta Lublin na przestrzeni lat 2002-2005


2008
Lilianna Bartoszek
Badania retencji związków fosforu w osadach dennych na przykładzie zbiorników zaporowych Solina-Myczkowce


2009
Małgorzata Franus
Zastosowanie glaukonitu do usuwania śladowych ilości metali ciężkich


2010
Natalia Bezpalko
Zastosowanie techniki TDR do badania procesów przenoszenia masy i energii przez wybrane przegrody budowlane


2011
Amelia Staszowska
Przemiany polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w powietrzu wewnętrznym


Lublin 2006