Network Monitor


dr inż. Agnieszka ŻelaznaZakład Zrównoważonego Rozwoju
pełniona funkcja: asystent


telefon: +48 81 538 4406
nr pokoju: 328
Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WIŚ
                        2006
                 • Jedut A., Suchorab Z., Zastosowanie reflektometrii w domenie czasowej do wyznaczania profili wilgotnościowych rekultywowanych gleb, III Międzynarodowa Konferencja pn. Nauka i Technika w Ochronie Środowiska, Jelenia Góra 6 -7 kwietnia 2006, 110 - 119, ISBN 83-918573-2-8
                 • Jedut A.: "Zastosowanie metod reflektometrycznych w pomiarach wilgotnościowych gleb", Problemy Inżynierii Środowiska, XXVII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2006, s. 139-144, ISBN 978-83-908039-9-9
                        2007
                 • Jedut A., Sitko Z.: "Rola audytu w procesie ustawowego wspierania termomodernizacji budynków", МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, НΑЦIHAЛЬHИЙ ΥНІΒРСИТЕТ ΒΟДНΟГΟ ГΟСПΟДАРСТВА ΤΑ ПРИРΟДΟКОРИСТУВАНИЯ. ΒІCHИK, Збiрник науковиx праць. Βипуск 3(39) Частина 2, str. 31-33., Рівне – 2007
                 • Jedut A., Sitko Z., Suchorab Z., Audyty energetyczne jako forma wspierania działań termomodernizacyjnych. Problemy Inżynierii Środowiska, XXVII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2007, s. 131-135, ISBN 978-83-925264-0-7
                        2008
                 • Suchorab Z., Jedut A., Sobczuk H., Water content measurement in building barriers and materials using surface TDR probe, ECOpole07, Jamrozowa Polana, 18-20 X 2007, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, Proceedings ECOpole, Vol.2, No.1, 2008, p. 123-126
                        2009
                 • Pawelec I., Pochwatka M., Jedut A., Metody badania wilgotności przegród budowlanych, VI Lubelski Festiwal Nauki „Nauka Techniką Życia”, Lublin, 19-25.IX.2009, Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych TYGIEL 2009, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, ISBN 978-83-7497-078-5, s. 195-200.
                 • Szczepańska A.M., Majchrzak M., Jedut A., Kopertowska A.; Biological and chemical monitoring of running surface waters based on the example of the Bystrzyca River, Науковий неперіодичний збірник Випуск 4, s.15 – 17
                        2010
                 • Jedut A.; Application of LCA tool for environmental impact assessment from water supply systems, Water Management – State and Prospects of Development, Collected articles of young scientists, ISBN 978-966-327-146-0, s. 208 – 211
                 • Jedut A., Cel W., Cholewa T.; Metodyka LCA w określaniu aspektów środowiskowych wykorzystania biomasy, Diagnozowanie stanu środowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 91-99.
                 • Pawłowski A., Cel W., Jedut A.; Ochrona krajobrazu kulturowego a rozwój zrównoważony, Diagnozowanie stanu środowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 169 – 177.
                 • Cholewa T., Jedut A., Pawłowski A.; Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce – korzyści ekonomiczne i środowiskowe, Diagnozowanie stanu środowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 29 – 36.
                 • Jedut A., Suchorab Z., Sobczuk H.; Surface probes for building materials moisture measurements by reflectometric metod, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, Proceedings of ECOpole, Vol.4, No.1, 2010, p.61-66
                       Lublin 2006
                       Strona Główna Politechniki Lubelskiej