Network Monitor


dr inż. Marta BisZakład Inżynierii Procesów Beztlenowych
pełniona funkcja: asystent


telefon: +48 81 538 4782
nr pokoju: 308
Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WIŚ
                       2005
                • Korniluk M.: Zastosowanie oczyszczalni hydrobotanicznych jako przydomowe oczyszczalnie ścieków, XXV Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika - AQUA 2005 „Problemy Inżynierii Środowiska” Płock, czerwiec 2005 r. ISBN 83-908039-8-4.
                       2006
                • Korniluk M., Łagód G.: Wykorzystanie osadów ściekowych jako dodatku rekultywacyjnego do gleb zdegradowanych, III Międzynarodowa Konferencja pn. Nauka i Technika w Ochronie Środowiska, Jelenia Góra 6 -7 kwietnia 2006, 97 -109, ISBN 83-918573-2-8.
                       2007
                • Korniluk M., Bergier T.: Szczegółowy opis proponowanej inwestycji, 30-35, w „Partycypacyjne planowanie gospodarki ściekowej w Dziewinie” Centrum Rozwiązań Systemowych, Wrocław, luty 2007 r.
                • Łagód G., Woś P., Korniluk M., Dyka M.: Sposoby pomiaru i metody ograniczania uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków na przykładzie oczyszczalni ścieków miejskich „Hajdów” w Lublinie. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, НΑЦIHAЛЬHИЙ ΥНІΒРСИТЕТ ΒΟДНΟГΟ ГΟСПΟДАРСТВА ΤΑ ПРИРΟДΟКОРИСТУВАНИЯ. ΒІCHИK, Збiрник науковиx праць. Βипуск 3(39) Частина 2, str. 174-181., Рівне – 2007
                • Woś P., Dyka M., Korniluk M., Łagód G.: Wpływ modernizacji urządzeń miejskiej oczyszczalni ścieków "Hajdów" na przebieg procesu oczyszczania ścieków oraz ilość powstających odpadów. Proceedings of ECOpole, Vol. 1, No. 1/2, 2007, p. 277-281
                • Korniluk M., Piotrowicz A.: Możliwości i zastosowanie programu GPS-X do symulacji pracy oczyszczalni ścieków, Maтepіaли Cтyдентської Наукової Kонференції, МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, НΑЦIHAЛЬHИЙ ΥНІΒРСИТЕТ ΒΟДНΟГΟ ГΟСПΟДАРСТВА ΤΑ ПРИРΟДΟКОРИСТУВАНИЯ, Βипуск 2, березень – травень 2007 p, Рівне, p. 27-28.
                • Korniluk M., Piotrowicz A., Łagód G.: Możliwości i zastosowanie programu GPS-X do symulacji pracy oczyszczalni ścieków. Міністерство Освіти i Науки України, Нaцioнaльний Υніверситет Βοднοгο Гοспοдарства Τе Прирοдοкористувания. ΒІCHИK 2, Матеріали студентської наукової конференції. Βипуск 2, str. 27-28. Рівне 2007
                       2008
                • Korniluk M., Montusiewicz A., Piotrowicz A., Łagód G Simulation of wastewater treatment systems with membrane separation. ECOpole07, Jamrozowa Polana, 18-20 X 2007, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, Proceedings of ECOpole Vol. 2, No. 1, 2008, p. 53-57
                • Korniluk M., Piotrowicz A., Kwiatkowski M., Jahołkowski K., Ozonek J.: Reduction of odour nuisance from animal waste utilization plant by means of low temperature plasma, Proceedings of ECOpole, Vol. 2, No. 2, 2008, p. 343-348.
                       2009
                • Ozonek J., Korniluk M., Piotrowicz A.: Uciążliwość zapachowa zakładów utylizacji odpadów zwierzęcych, Rocznik Ochrony Środowiska, Tom 11, Rocznik 2009,  Koszalin 2009, p 1191-1199.
                       2010
                • Korniluk M., Ozonek J.: Wykorzystanie zjawiska kawitacji hydrodynamicznej do oczyszczania ścieków komunalnych, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, 2010, s. 1010-1018
                       2011
                • Korniluk M., Ozonek J.: Application of hydrodynamic cavitation for leachate of municipal landfill site, International Conference on Environmental Engineering (ICEE), Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, Vilnius Gediminas Technical University, The 8th International Conference, May 19–20, 2011, Vilnius, Lithuania, 584-587, ISSN: 2029-710.
                • Korniluk M., Ozonek J.: Landfill Leachate Treatment By Hydrodynamic Cavitation and Ozone, Proceedings of Eurasia Waste Management Symposium, 14 - 16 November 2011, Haliç Congress Center Istanbul / Turkey, 873-878.
                       2012
                • Korniluk M.: Opłacalność innowacyjnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacji, Tom 4. Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2012, 37-52. ISBN: 978-83-62141-57-9.
                       2013
                • Korniluk M., Ozonek J.: Investigation on landfill leachate biodegradability improvement by use of hydrodynamic cavitation and ozone, Annual Set The Environment Protection, Volume/Tom 15. Year/Rok 2013 ISSN 1506-218X 127? 135.
                   Lublin 2006
                   Strona Główna Politechniki Lubelskiej