Network Monitor


dr inż. Anna Musz-Pomorska
pełniona funkcja: adiunkt


telefon: +48 81 538 4138
nr pokoju: 309

                       2005
                • Kazimierz Bonetyński, Dariusz Kowalski, Anna Musz: Zastosowanie programu EPANET 2PL do badania funkcjonowania sieci wodociągowych, Eksploatacja wodociągów i kanalizacji. GIS modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, Materiały konferencyjne, Warszawa 2005r., s. 149 – 156,
                • Beata Kowalska, Dariusz Kowalski, Anna Musz: Analiza zmian wybranych parametrów jakości wody w przewymiarowanej sieci wodociągowej, II Kongres Inżynierii Środowiska, Materiały konferencyjne, Lublin 2005r., s. 553 – 561,
                       2006
                • Kowalska B., Kowalski D., Musz. A., Chlorine Decay in Water DistributionSystems. Environment Protection Engineering, vol. 32, nr 2, 2006, s.6-16 .
                       2007
                • Kowalska B., Kowalski D., Musz A. Chlorine decay and desinfection by-products in water distribution systems, p. 191-199, in Environmental Engineering, Pawłowski L,Dudzińska M., Pawłowski A.(eds), 2007 Taylor & Francis Group, London, ISBN 13978-0-4115-40818-9
                • Bonetyński K., Kowalski D., Kowalska B., Musz A.: Koncepcja strefowania niewielkiej sieci wodociągowej z wykorzystaniem istniejącego zbiornika wieżowego. GIS modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Eksploatacja wodociągów i kanalizacji. Materiały konferencyjne, Warszawa 2007, s. 163-176
                       2008
                • Kowalska B., Kowalski D., Łagód G., Musz A.: Funkcjonowanie sieci wodociągowej w warunkach braku opomiarowania zużycia wody. VII Konferencja Naukowo-Techniczna Nowe Technologie w Sieciach i Instalacjach Wodociągowych i Kanalizacyjnych, Szczyrk 2008, 91-106, ISBN 978-83-925064-2-3
                • Kowalski D., Kwietniewski M., Musz A., Widomski M.K., Wybrane metody płukania i czyszczenia przewodów wodociągowych, Ochrona Środowiska 1/2008, Wrocław
                • Musz A., Kwietniewski M.: Flow simulations as a first step in modelling of water quality, Proc., I Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, Inter Tech 2008, ISBN: 978-83-926896-0-7
                       2009
                • A. Musz, B. Kowalska, M.K. Widomski, Some issues concerning the problems of water quality modeling in distribution systems, Ecological Chemistry and Engineering S, vol. 16 No. S2, 175-184
                • Anna Musz, Beata Kowalska, Wpływ materiału rurociągów wykonanych z tworzyw sztucznych na jakość wody wodociągowej. Przegląd literatury., w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 3, pod redakcją: Marzenny Dudzińskiej, Lucjana Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 60 2009, s. 165-178
                • B. Kowalska, A. Musz, D. Kowalski: Water quality modeling in a part of a real distrubution system. Case studies. Polish Journal of Environmental Studies 2009, vol. 18, No. 3A, s. 169-175.
                • Kowalski D., Kowalska B., Musz A.: Wybrane aspekty funkcjonowania sieci wodociągowej. Cz. I. /Wodociągi i kanalizacja/ 2009, 2(60), s. 18-20.
                • Kowalski D., Kowalska B., Musz A.: Wybrane aspekty funkcjonowania sieci wodociągowej. Cz. II. /Wodociągi i kanalizacja/ 2009, nr 3(61)/2009, s. 24-27.
                       2010
                • Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Musz A., Przepływy zwrotne w rozgałęzieniach sieciach wodociągowych, Ochrona Środowiska 32(4), 2010, s. 31-36
                • Musz A., Kwietniewski M., Kowalski D., Kowalska B., Jargiło A. Zastosowanie zestawu zaworów bezpieczeństwa do ograniczenia skutków uderzenia hydraulicznego w pompowniach. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 03/2010 s. 34-37
                • Kowalska B., Kowalski D., Kwietniewski M., Musz A., Wąsowski J.: Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesyłanej nimi wody - badania wstępne. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 4, 2010, s. 13-17.
                • Kowalski D., Kwietniewski M., Kowalska B., Musz A.: Modified Ghmire and Barkdoll method of quantitive sensors location in a water distribution system. Environmental Engineering III – Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (eds) Taylor & Francis Group 2010 str. 479-484
                       2011
                • Kowalska B. Kowalski D., Kwietniewski M., Musz A. oddziaływanie materiału rur polietylenowych na jakość wody w sieci wodociągowej. W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 2. Red. Zimoch I., Sawiniak W., Pieczykolan B., Barbusiński K, Gliwice 2011, s.317-326
                • Musz A., Kowalski D., Kowalska B. Ocena wartości współczynnika chropowatości i średnicy wewnętrznej rurociągów wybranej sieci wodociągowej. W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 2. Red. Zimoch I., Sawiniak W., Pieczykolan B., Barbusiński K, Gliwice 2011, s.345-354
                       2012
                • Widomski M.K., Musz A., Iwanek M. Straty ciśnienia na zaworze antyskażeniowym ? badania laboratoryjne i modelowe. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 9/2012, 380-385
                • Widomski M.K., Musz A., Gajuk D., Łagód G. 2012. Numerical modeling in quantitative and Qualitative analysis of storm sewage system extension. Ecological Chemistry and Engineering A, Vol. 19. No 4-5, 471-482
                • Ścibior A., Widomski M.K., Iwanek M, Musz A.: Metody oceny efektywności ekonomicznej inwestycji w projektowaniu gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,w: Dudzińska M.R., Pawłowski A., Polska Inżynieria Środowiska. Prace, Tom I, Monografia Nr 99, Lublin 2012, str. 289-298
                • Chmielewska A., Widomski M.K., Musz A., Łagód G. Numerical modeling in quantitative and qualitative analysis of storm sewage system operational conditions. Proceedings of ECOpole, DOI: 10.2429/proc. 2012.6(2) 064, str. 487-492
                    Lublin 2006
                    Strona Główna Politechniki Lubelskiej