Network Monitor


dr inż. Marcin K. Widomski
pełniona funkcja: adiunkt


telefon: +48 81 538 4138
nr pokoju: 309

Patenty i zgłoszenia patentowe

                 1999
          • Kowalski D., Olszta W., Widomski M.: The grass yield predicting basing on UNGWTPN model, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne (Modelowanie i monitorowanie procesów agrofizycznych w środowisku glebowym). Lublin 6.09.1999 rok.
                 2000
          • Jaślon J., Widomski M.: Próba numerycznej oceny możliwości usuwania azotu ze ścieków wykorzystywanych rolniczo. XXI Sympozjum – AQUA 2000 – Płock, str. 115 – 122.
          • Kowalski D., Widomski M., Iwanek M.: Aproksymacja charakterystyki zdolności retencyjnych gleb hydrogenicznych typu MT IAA. III Forum Inżynierii Ekologicznej „Modelowanie matematyczne w strategii gospodarowania środowiskiem”, Nałęczów 2000, str. 216 – 221.
          • Kowalski D., Iwanek M., Widomski M.: Wpływ resztowej zawartości wody na wielkość współczynnika przewodnictwa wody glebowej obliczanej metodą Van Genuchtena. III Forum Inżynierii Ekologicznej „Modelowanie matematyczne w strategii gospodarowania środowiskiem”, Nałęczów 2000, str. 252 – 257.
                 2001
          • Kowalski D., Widomski M.: Problem pogorszenia jakości wody w okresowo używanych odcinkach sieci wodociągowych, Międzynarodowe XXII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych - AQUA 2001, Płock nt. Ochrona i Kształtowanie Środowiska. 24-25 maja 2001 r., materiały na płycie CD.
                  2003
           • Bonetyński K., Widomski M.: O przyczynach niezgodności wskazań zużycia wody wodomierza domowego i sumy wskazań wodomierzy mieszkaniowych, nr 5/2003 "Gaz, woda i Technika Sanitarna", str. 172-174 i 189
           • Widomski M.: Numeryczna ocena możliwości usuwania azotu ze ścieków w warunkach rolniczego wykorzystania. ΒІCHИK, УДК 628.35, 3(22)/2003, str. 145-151. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, ΒІCHИK - УКРΑЇНСЬКИЙ ДЕРЖΑΒНИЙ ΥНІΒРСИТЕТ ΒΟДНΟГΟ ГΟСПΟДАРСТВА ΤΑ ПРИРΟДΟКОРИСТУВАНИЯ, Рівне - 2003 (Artykuł w ramach projektu badawczego).
                  2004
           • Bonetyński K., Widomski M.: Reasons of incoordination of hause water-meter’s and sum of residential water meters’ readings Rinok Instalacji 2/2004, str. 18-19, Kijów, Ukraina (artykuł w języku ukraińskim)
                  2005
           • Kowalski D., Rubaj J., Widomski M.: Metoda wyznaczania lokalizacji przegród piętrzących wody opadowe w warunkach obiektu „Olszanka”, Acta Agrophysica 116, 2005 Vol. 5(2), str. 315-324
           • Kowalski D., Rubaj J., Widomski M.: Wpływ wyposażenia tarasów w rowy infiltracyjne na stosunki wodne stoku, w warunkach obiektu „Olszanka”, Acta Agrophysica 115, 2005 Vol. 5(1), str. 57-64
           • Olszta W., Kowalski R. (redakcja), Widomski M. (współautor), Zintegrowany system zabezpieczeń przeciwerozyjnych i ochrony wód terenów wyżynnych intensywnie użytkowanych rolniczo, Acta Agrophysica 12, Rozprawy i monografie 2005 (4)
           • Widomski M. Sobczuk H.: Właściwości retencyjne gleb w środowisku dotkniętym erozją, II Kongres Inżynierii Środowiska, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 33, 249-257, Lublin 2005
           • Kowalski D., Rubaj J., Widomski M.: Charakterystyka obiektu „Olszanka”,Uzytkowanie i pokrywa glebowa w Olszta W., Kowalski R. (redakcja), Zintegrowany system zabezpieczeń przeciwerozyjnych i ochrony wód terenów wyżynnych intensywnie użytkowanych rolniczo, Acta Agrophysica 12, Rozprawy i monografie 2005
           • Iwanek M., Widomski M.: Właściwości przewodzące i retencyjne gleb w Olszta W., Kowalski R. (redakcja), Zintegrowany system zabezpieczeń przeciwerozyjnych i ochrony wód terenów wyżynnych intensywnie użytkowanych rolniczo, Acta Agrophysica 12, Rozprawy i monografie 2005
           • Kowalski D., Widomski M.: Zagrożenia i przeciwdziałanie erozji, Zagrożenie erozją wodną w Olszta W., Kowalski R. (redakcja), Zintegrowany system zabezpieczeń przeciwerozyjnych i ochrony wód terenów wyżynnych intensywnie użytkowanych rolniczo, Acta Agrophysica 12, Rozprawy i monografie 2005
           • Rubaj J., Widomski M. : Zagrożenia i przeciwdziałanie erozji, Historia działań przeciwerozyjnych na terenie obiektu Olszanka w Olszta W., Kowalski R. (redakcja), Zintegrowany system zabezpieczeń przeciwerozyjnych i ochrony wód terenów wyżynnych intensywnie użytkowanych rolniczo, Acta Agrophysica 12, Rozprawy i monografie 2005
                  2006
           • Widomski M, Sobczuk H.: Soil erosion control system - modelling of efficiency, Proceedings of ISTRO 17, "Sustainability - its impact on soil management and environment, ISBN 3-9811134-0-3, p. 1063-1068, Kiel 2006
           • Widomski M., Sobczuk H.: Wybrane aspekty efektywności ochrony przeciwerozyjnej - badania modelowe, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXV (2006) Roln. 65, PL ISSN 0137-1754, str 235 - 242
                  2007
           • Widomski M., Sobczuk H: Retentional abilities of soils in eroded environment, p. 459 – 464, in Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A., /Environmental Engineering/, Taylor & Francis, New York - Singapore, 2007
           • Widomski M.K.: Ocena wpływu zabezpieczeń przeciwerozyjnych na warunki wilgotnościowe w profilu glebowym, Monografie Komitetu Inżynierii Srodowiska PAN vol. 43, ISBN 978-83-89293-62-6, Lublin 2007
                  2008
           • Kowalski D., Kwietniewski M., Musz A., Widomski M.K., Wybrane metody płukania i czyszczenia przewodów wodociągowych, Ochrona Środowiska 1/2008, Wrocław
           • Jlilati A., Widomski M., Łagód G.: Influence of conduit geometrical characteristics on sewage flow parameters, Society Of Ecological Chemistry And Engineering, Proceedings of ECOpole, vol. 2. no. 2, 2008, p. 329-335
           • Jaromin K., Jlilati A., Borkowski T., Widomski M., Łagód G.: Rodzaje materiału i sposoby eksploatacji a współczynniki szorstkości w przewodach kanalizacji grawitacyjnej. ECOpole08, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, Proceedings of ECOpole, vol. 2. no. 2, 2008, p. 439-444
           • Łagód G., Pawłowski L., Suchorab Z., Widomski M.: Raw sewage biodegradation in gravitational sanitation systems caused by the heterotrophic biomass, Abstract book of International Conference On Technologies For Mitigation Of Environmental Pollution And Their Applications In Conservation Of Aquatic Ecosystem. December 11-13 2008, Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, India.
                  2009
           • A. Musz, B. Kowalska, M.K. Widomski, Some issues concerning the problems of water quality modeling in distribution systems, Ecological Chemistry and Engineering S, vol. 16 No. S2, 175-184
           • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Widomski M., Advection-dispersion pollutant and dissolved oxygen transport as a part of sewage biodegradation model, Environmental Protection Engineering, Vol. 35, 2009, No. 3, pp.305-317
           • Jaromin K., Borkowski T., Łagód G., Widomski M.: Analiza wpływu rodzaju materiału oraz czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków. SECHE, Proceedings of ECOpole, vol. 3, no. 1, 2009, p. 139-145
           • JlilatiA., Jaromin K., Widomski M., Łagód G.: Charakterystyka osadów w wybranym systemie kanalizacji grawitacyjnej. SECHE, Proceedings of ECOpole, vol. 3, no. 1, 2009, p. 147-152.
           • Ireneusz Krukowski, Marcin K. Widomski, Małgorzata Iwanek, Modelowanie numeryczne wpływu awarii sieci kanalizacji sanitarnej na środowisko glebowe, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 1, pod redakcją: Janusza Ozonka, Małgorzaty Pawłowskiej, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 58 2009, s. 139-151
           • Widomski M., Stepniewski W., Erosion of Municipal Solid Waste Landfill Cell Capping-A Model Study. Proceedings of the International Conference on Soild Waste Management Technical, Environmental and Socio-economical Contexts – WsteSafe 2009, 9-10 November 2009, Khulna, Bangladesh. Vol. 2, pp.513-516
                  2010
           • Widomski MK., Sobczuk H., Olszta W., Sand-Filled Drainage Ditches for Erosion Control: Effects on Infiltration Efficiency, Soil Science Society of America Journal Vol.74, Issue 1, p. 213-220.
           • Suchorab Z., Widomski M., Application of Groundwater Movement Models for Prediction of Water Capilary Rise in Building Barriers - Case Study, Water Management-State and Prospect of Development, Collected articles of young scientists, Rivne-2010, Ukraine, p. 111-113
           • Hanzel J., Jlilati A. W., Łagód G., Widomski M.:* Problems of sediments in sewer system and methods for their removal -- example of Chelm city, Poland. Ministry of Education and Science of Ukraine, National University of Water Management and Nature Resource Use, Rivne, Water Management -- State and Prospects of Development vol. 1, 2010, p. 190-192
           • Iwanek M., Krukowski I., Widomski M., Olszta W.: Effect of van Genuchten model tortuosity parameter on hydraulic conductivity calculations. p. 447 - 454, in Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A. (eds), Environmental Engineering III, Taylor & Francis, London, 2010
           • Łagód G., Krukowski I., Widomski M., Suchorab Z. 2010. Model biodegradacji zanieczyszczeń w kanalizacji grawitacyjnej uwzględniający wymianę biomasy pomiędzy błoną biologiczną a ściekami. Proceedings of ECOpole Vol. 4, No. 1, 153-159
           • Łagód G., Suchorab Z., Sobczuk H., Malicki M., Montusiewicz A., Widomski M. 2010. Methodical aspects of bioreactor modeling in wastewater management. Proceedings of ECOpole Vol. 4, No. 1, 67-72
           • Suchorab Z., Widomski M., Łagód G., Sobczuk H., Capillary rise phenomenon in aerated concrete. Monitoring and simulations, Proceedings of ECOpole, Vol.4, No.2, 2010, p. 285-290
           • Lagod G., Pawlowski L., Suchorab Z., Widomski M., Raw sewage biodegradation in gravitational sanitation systems caused by the heterotrophic biomass. Ecoscan (2010), 4(1), 01-05.
           • Jlilati A., Jaromin K., Widomski M., Łagód G. 2010. Influence of conduit geometrical characteristics on sewage flow parameters. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING A. Vol. 17, No. 11, 1483 – 1492
                  2011
           • Widomski M.K., Kowalska B., Musz A., Computional fluid dynamics and water quality modelling, Proceedings of ECOpole nr 2, vol. 5, 2011
           • Suchorab Z., Widomski M.: Determination of Salinity Changes in Building Materials Using Electric Methods, Proceedings of ECOpole vol. 5. no. 1, 2011, p. 121-126.
           • Skierucha W., Widomski M., Stępniewski W., Usowicz B., Physical Dimensions And Units Use In Agriculture, Encyclopedia Of Earth Sciences Series, Encyclopedia of Agrophysics (edited by J. Gliński, J. Horabik and J. Lipiec), 2011, 563-567
           • Gajuk D., Widomski M.K., Musz A., Łagód G. Modelowanie numeryczne w ilościowej i jakościowej ocenie możliwości rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej. Proceedings of ECOpole vol. 5. no. 1, 2011. 209-215
           • Widomski M.K. Iwanek M., Krukowski I., Lokwinc I. Application of Dynamic Generation Cost financial analysis method to designing of sanitary sanitation systems in rural settlements. Zaszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 276, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 58 (4/11), 2011, 345-354
           • Stępniewski W., Widomski M., Horn R., Hydraulic Conductivity and Landfill Construction Developments in Hydraulic Conductivity Research Book edited by: Oagile Dikinya, ISBN: 978-953-307-470-2, Publisher: InTech, Publishing date: February 2011, 249-270
           • Stępniewski W., Sobczuk H., Widomski M., Diffusion In Soils, Encyclopedia Of Earth Sciences Series - Encyclopedia of Agrophysics (edited by J. Gliński, J. Horabik and J. Lipiec), 2011, 214-220
           • Iwanek M, Widomski M., Krukowski I., Łagód G., Goral E. M. Badania modelowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia pochodzącego z nieszczelnej kanalizacji deszczowej w gruntach torfowych. Proceedings of ECOpole vol. 5. no. 1, 2011 228-232
           • Krukowski I, Iwanek M., Widomski M.K., Fisz M. Analiza ilościowo-jakościowa ścieków dla nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta rejowiec fabryczny. Proceedings of ECOpole vol. 5. no. 1, 2011 257-262
           • Widomski M., (2011). Terracing as a Measure of Soil Erosion Control and Its Effect on Improvement of Infiltration in Eroded Environment, Soil Erosion Issues in Agriculture, Danilo Godone and Silvia Stanchi (Ed.), ISBN: 978-953-307-435-1, InTech, 315-334
           • Grzegorz Łagód, Henryk Sobczuk, Zbigniew Suchorab and Marcin K. Widomski, Biofilm in Gravitational Sewer System and Its Influence on Wastewater Biodegradation. Ecological Chemistry and Engineering A, 17,2011
           • Jaromin K., Jlilati A., Widomski M., Łagód G.: Materials, exploitation manners and roughness coefficient in gravitational sanitation conduits, Ecological Chemistry And Engineering A, vol. 18. no. 7, 2011, .p. 853-863.
           • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Widomski M.: Flow parameters effects on aerobic biodegradation of pollutants in sewer system. Ecological Chemistry And Engineering A. vol. 18. no. 7, 2011, .p. 865-875.
                  2012
           • Widomski M.K., Kowalska B., Kowalski D., Badania modelowe rozprzestrzeniania się butylohydroksytoulenu (BHT) migrującego z rury polietylenowej (PE-HD) do wody. Ochrona Środowiska Nr 3, Vol. 34. 33-37
           • Widomski M.K., Musz A., Iwanek M. Straty ciśnienia na zaworze antyskażeniowym ? badania laboratoryjne i modelowe, Gaz, woda i technika sanitarna, 9/2012, 380-385
           • Widomski MK, Kowalska B, Kowalski D, Kwietniewski M, Czerwiński J. Modelling the concentration of antioxidant BHT migrating from polyethylene pipe to water, In: Mambretti S., Brebbia C.A. (eds.). Urban Water. 2012; WIT Press. DOI: 10.2495/UW120051.
           • Widomski M.K., Musz A., Gajuk D., Łagód G. 2012. Numerical modeling in quantitative and qualitative analysis of storm sewage system extension. Ecological Chemistry and Engineering A, Vol. 19. No 4-5, 471-482.
           • Krukowski I., Widomski M., Iwanek M., Łagód G. Exfiltration from sanitation pipes and transport of chosen pollutants ? a model study. Ecological Chemistry and Engineering A, Vol. 19. No 3, 311-320.
                  2013
           • M. K. Widomski, M. Iwanek and W. Stepniewski , 2013, Implementing Anisotropy Ratio to Modeling of Water Flow in Layered Soil, Soil Science Society of America Journal, 77:8-18 doi:10.2136/sssaj2012.0142
           • Widomnski M.K., Kowalska B., Musz A. 2013, Computational fluid dynamics modeling of benzene propagation in water pipe, ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A, 1 vol. 20, s. 99-108
           • Iwanek M, Widomski M.K, Fisz M., Krukowski I., 2013,Quantitative-qualitative analysis of sewage for the newly designed sanitary sewage system, ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A, 1, vol. 20, s. 89-97
           • J. Janowska, M.K. Widomski, M. Iwanek and M. Musz., 2013, Numerical modeling of water flow through straight globe valve, p. 41-49, in Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A. (eds), Environmental Engineering IV, CRC Press, Taylor & Francis, London, 2013
              Lublin 2006
              Strona Główna Politechniki Lubelskiej