Network Monitor


prof. PL, dr hab. inż. Bernard Połednikpełniona funkcja: profesor


telefon: +48 81 538 4403
nr pokoju: 414

         1991
  • Połednik B.: Wpływ dawki środka flokulacyjnego w zawiesinie na wielkość flokuł. Przegląd Górniczy, 10, 17-20, 1991
  • Połednik B.: Dynamika utraty wilgotności ziarna pszenicy w trakcie suszenia mikrofalami, Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej, 223, Fizyka 8, 119-128, 1991
         1992
  • Połednik B., R. Burek: Wykorzystanie metody rozpraszania promieniowania beta do oznaczania składu ziarnowego drobnouziarnionych materiałów. Przegląd Górniczy, 3, 20-24, 1992
           1995
    • Połednik B.: Adaptation of a Beta Radiation Scattering Method to the Investigation of the Flocculation Process, Archives of Mining Sciences. 4, 517-528, 1995
             1998
      • Połednik B.: pH and conductivity of supernatant liquid and efficiency of flocculation agents, Archives of Environmental Protection, vol. 24, 3, 37-45, 1998
             1999
      • Połednik B.: Purification of the Bochotniczanka River and the Park Pond in Nałęczów. Archives of Environmental Protection, vol.25, 1, 83-89, 1999
               2002
        • Burek R. B.Połednik: O możliwości predykcji uciążliwości zapa-chowej w pomieszczeniach mieszkalnych, X International Conference air conditioning protection & district heating 2002, 129 – 134, June 2002
        • Burek R. B.Połednik: Zasadność monitoringu odpadów palenis-kowych, X International Conference air conditioning protection & dis-trict heating 2002, 135 – 140, June 2002
        • Połednik B.: Assessment of clarification efficiency of flocculated sus-pensions on the basis of floc size measurements, Archives of Environ-mental Protection, vol 28, 4, 51 – 55, 2002
        • Połednik B.: Dobowe zmiany stężenia aerozoli w pomieszczeniach za-mkniętych, I Kongres Inżynierii Środowiska, Monografie Komitetu In-żynierii Środowiska PAN, vol. 11, 227-230, 2002.
               2003
        • Połednik B.: Laboratory method for densification efficiency estimation in flocculated suspensions, Environmental Engineering Studies. Polish Research on the Way to EU, Kluwer Academic/ Plenum Publishers, New York, 207-214, 2003
        • Połednik B.: Radiometric floc size determination, Journal of Radio-analytical and Nuclear Chemistry, vol. 258, 2, 409 – 410, 2003
        • Gazda L., Z. Krzowski, B. Połednik: Wkład Politechniki Lubelskiej do powstania i rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego, Udział Politechniki Lubelskiej w rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego, Politechnika Lubelska, Lublin, 11 – 13, 2003
        • Połednik B., L.Gazda, W. Franus: Właściwości odpadowych mułów popłuczkowych kopalni BOGDANKA i możliwości ich wykorzystania, Udział Politechniki Lubelskiej w rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego, Politechnika Lubelska, Lublin, 85 – 88, 2003
        • Połednik B. (ed): Słowo wstępne, Udział Politechniki Lubelskiej w rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego, Politechnika Lubelska, Lublin, 9 – 10, 2003
        • Połednik B., A. Raczkowski: Pomiar wyczuwalnej jakości powietrza w salach wykładowych, Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2003
        • Raczkowski A., B. Połednik: Dynamika zmian wyczuwalnej jakości powietrza, Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2003
               2004
        • Bzowski Z., L. Gazda, K. Zawiślak, B. Połednik, A. Bernat: Badania własności fizykochemicznych odpadów mułowych z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” pod kątem możliwości wydzielania z nich surowca handlowego. -GIG/Z012u.2-2004
               2005
        • Połednik B., D. Węgrzynek: Determination of Trace Elements in Class-room Aerosols, Archives of Environmental Protection, 2, 37-45, 2005
        • Połednik B., D. Węgrzynek, G. Kis-Benedek, E. Chinea Cano: Zawartość pierwiastków śladowych i radionuklidów w zawiesinach i osadach rzeki Bystrzycy w okolicach cukrowni w Lublinie, II Kongres Inżynierii Środowiska, materiały, tom 2, Lublin, 691-697, 2005.
        • Połednik B., A. Raczkowski, S. Dumała: Zmiany koncentracji aerozoli w zależności od termiczno wilgotnościowych parametrów powietrza wewnętrznego, II Kongres Inżynierii Środowiska, materiały, tom 2, Lublin, 699-704, 2005.
        • Raczkowski A., B. Połednik, Z. Szostak: Pomiar zysków ciepła zaabsorbowanego przez człowieka, II Kongres Inżynierii Środowiska, materiały, tom 2, Lublin, 151-157, 2005.
        • Zgłoszenie patentowe nr P 375937 z dnia 28.06.2005r. na wynalazek pt. “Sposób pomiaru wyczuwalnej jakości powietrza”. Współautorami wynalazku są: R. Burek, B. Połednik, A. Raczkowski.
               2006
        • Burek R., B. Połednik, A. Raczkowski: Study of the relationship between the perceived air quality and the specific enthalpy of air polluted by people, Archives of Environmental Protection, 2, 21-26, 2006.
        • Wroński M., B. Połednik: Destruction of VOCs in Air by Barrier Discharge, HAKONE X, International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, Saga, Japan, 144-147, 2006.
               2007
        • Skwarczyński M., Połednik B., Dudzińska M., Wroński M.: Improvement of perceived indoor air quality by ozone; 6th international conference on Indoor Climate of Buildings: Indoor Environment and Energy performance of buildings, SSTP Slovak Society of Environmental Technology, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-89216-18-5, s. 179-184
        • Połednik B., Raczkowski A., Dumała S., Aerosol particle concentration and the thermal conditions in a lecture room, Environmental Engineering - Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (eds), Taylor & Francis Grup, London 2007, ISBN 13 978-0-415-40819-9.
               2008
        • A. Staszowska, B. Połednik, M.R. Dudzińska, J. Czerwiński, Commercial Penta-BDE Mixtures in Dust Samples from Indoor Environments in Lublin – A Case Study, Archives Environ. Prot., 34, 3 (2008) 239-247.
        • A.Staszowska, M.R. Dudzińska, B. Połednik, J. Czerwiński, Comparison of PBDE levels In dust samples from residential and working environment, Indoor Air 2008, 17-22 August 2008, Copenhagen, Denmark – Paper ID:533
        • B. Połednik, M. R. Dudzińska, A.Raczkowski, The influence of occupation on aerosol and CO_2 concentration in classroom, Indoor Air 2008, 17-22 August 2008, Copenhagen, Denmark – Paper ID:546
        • M. Skwarczyński, B. Połednik, M. Dudzińska, P. Niewęgłowski: Determination of odor detection threshold for the mixtures of indoor air, n-butanol and ozone., Proceedings of ECOpole, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Opole 2008, ISSN 1898-617X, vol. 2, s. 107-111
        • B. Połednik, M. Skwarczyński, M. Dudzińska, W. Krawczyk: Study of the odor detection threshold for the mixture of indoor air and n-butanol, Proceedings of ECOpole, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Opole 2008, ISSN 1898-617X, vol. 2, s. 85-90
        • Burek R., Polednik B., Raczkowski A.: Thermal comfort and indoor air quality. Indoor Air 2008, The 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Copenhagen, Denmark
        • Rozej A., Polednik B., Dudzinska M.: Microbiological quality of air in the new auditorium. XII International Conference on Air Conditioning Air Protection & District Heating, Wrocław, 373-378, 2008.
        • Polednik B., Dudzinska M.: Occupation, thermal condition and aerosol particle number concentration in a lecture room. XII International Conference on Air Conditioning Air Protection & District Heating, Wrocław, 439- 444, 2008
        • Gazda L., Polednik B., Zawislak J.: Uranium activity in coal and coal mining wastes in the Lublin Coal Basin. International Conference on Recent Development and Applications of Nuclear Technologies, Białowieża, Conference Proceedings, 89, 2008
        • Polednik B., Gazda L., Zawislak J.: Radiometric method for clarification and densification efficiency estimation of aggregated suspensions. International Conference on Recent Development and Applications of Nuclear Technologies, Białowieża, Conference Proceedings, 153, 2008.
               2009
        • Andrzej Raczkowski, Mariusz Skwarczyński, Bernard Połednik, Ocena komfortu cieplnego w pomieszczeniu dydaktycznym wentylowanym naturalnie, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 3, pod redakcją: Marzenny Dudzińskiej, Lucjana Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 60 2009, s. 199-206
        • Dudzińska M.R., Staszowska A., Połednik B., 2009. Preliminary study of effect of furniture and finishing materials on formaldehyde concentration in office rooms. /Environment Protection Engineering /35 (3) 225-231.
               2010
        • Dudzińska M.R., Połednik B., Skwarczyński M., Gender differences In odor perceptron of n-butanol neutralized by ozone in: Environmental Engineering III, Pawlowski, Dudzinska & Pawlowski (eds.), Taylor & Francis Group, London , 2010, pp.135-139.
        • Połednik B., Dudzińska M.R., Ventilation Control Based on the CO2 and Aerosol Concentyration and the perceived Air Quality Measurements – a Case Study, Archives Environ. Prot., 36 (4), 67-80, 2010.
        • Burek R., B. Połednik: Sensory determination of the perceived pollution of chemical agents indoors. International Workshop Management of Indoor Air Quality, Abstracts, Kazimierz Dolny, Poland, 14, 2010.
        • Grzegorczyk W., B. Połednik, M. Dudzinska: The aerosol particie concentration and the number of students prezent in the classroom. International Workshop Management of Indoor Air Quality, Abstracts, Kazimierz Dolny, Poland, 25, 2010.
        • Kozak K., J. Mazur, B. Połednik, M. Dudzinska, L. Gazda: Radon potential of the bedrock at the site of the building of faculty of Environmental Engineering at the Lublin University of Technology. International Workshop Management of Indoor Air Quality, Abstracts, Kazimierz Dolny, Poland, 34, 2010.
        • Połednik B., K. Kozak, J. Mazur, D. Grzadziel, M. Dudzinska: The assessment of the radon hazard in the building of the faculty of Environmental Engineering at the Lublin University of Technology. International Workshop Management of Indoor Air Quality, Abstracts, Kazimierz Dolny, Poland, 39, 2010.
        • Stelmach J., M. Dudzinska, B. Połednik: The impact of the indoor air parameters on the aerosol particle concentration in classrooms. International Workshop Management of Indoor Air Quality, Abstracts, Kazimierz Dolny, Poland, 44, 2010.
               2011
        • Połednik B.: Aerosol particle concentrations and indoor air parameters in school classrooms. Management of Indoor Air Quality, CRC Press, London, 31-38, 2011.
        • Połednik B., M.R. Dudzinska: Thermal conditions and aerosol particle number concentration in a lecture room. Management of Indoor Air Quality, CRC Press, London, 101-107, 2011.
        • Połednik. B., M.R. Dudzinska: The impact of the room occupation and the indoor air parameters on the aerosol particle concentration in classrooms, Indoor Air 2011, 5-10 June 2011, Austin TX - Paper ID 1081, 2011.
               2012
        • Polednik B., M.R. Dudzinska, K. Kozak, J. Mazur, L. Gazda: The impact of the indoor air parameters on the dynamics of radon and its decay products concentration changes. Healthy Building Conference, Brisbane, Australia, 2B.8, 2012.
        • Kozak K., M.R. Dudzinska, J. Mazur, B. Polednik, D. Grzadziel: Radon exposures in premises in the Lublin region, eastern Poland. Healthy Building Conference, Brisbane, Australia, 2B.10, 2012.
        • Dudzinska M.R., A. Staszowska, B. Polednik: Ozone, limonene and formaldehyde concentrations in office spaces. Healthy Building Conference, Brisbane, Australia, 3B.3, 2012.
        • Gazda L., K. Kozak, B. Polednik: Morphogenesis of lublinite in indoor environment. Healthy Building Conference, Brisbane, Australia, 8D.9, 2012.
        • Bilska I., B. Połednik, M.R. Dudzinska: Parametry powietrza wewnetrznego a steenie radonu w klimatyzowanym pomieszczeniu dydaktycznym, Polska Inynieria Srodowiska. Prace, Tom I, M.R. Dudzinska i A. Pawłowski (red.), Monografie Komitetu Inynierii Srodowiska, 99, 79-88, 2012
               2013
        • Polednik B.: Particulate matter and student exposure in school classrooms in Lublin, Poland. Environmental Research, 120, 134-139, 2013.
        • Polednik B.: Particle Exposure in a Baroque Church During Sunday Masses. Environmental Research, 126, 215-220, 2013.
        • Polednik B., M.R. Dudzinska, K. Kozak, J. Mazur, D. Grzadziel. Radon progeny particle concentration changes in an air-conditioned auditorium. Prague EAC, 2013.
        • Bilska, I., M.R. Dudzinska, K. Kozak, J. Mazur, B. Polednik: Particle concentrations and radon equilibrium ratios in an occupied auditorium. Prague EAC, 2013.
        • Polednik B.: Variations in particle concentrations and indoor air parameters in classrooms in the heating and summer season. Archives of Environmental Protection, 4, 2013.
           Lublin 2006
           Strona Główna Politechniki Lubelskiej