Network Monitor


prof. PL, dr hab. inż. Dariusz Kowalskipełniona funkcja: profesor


telefon: +48 81 538 4778
nr pokoju: 312

Patenty i zgłoszenia patentowe

              1996
       • Olszta W., Kowalski D. Veryfication of the Genuchten method to determine the hydraulic condu-ctivity of peat soils. International Agrophysics. Vol. 10 No 2, str. 83-87., marzec 1996 rok.
       • Olszta W., Kowalski D., Gliński P. Modelling of the soil water regime and thermal processes for grass irri -gation scheduling. Polish Journal of Soil Science. Vol. XXIX/2, 29 kwietnia 1996 rok., str. 87 - 97
       • Olszta W., Kowalski D. Właściwości retencyjne i przewodzące gleb torfowych silnie odwodnionych w dolinie Stawek-Stoki, Konferencja Naukowa SGGW, czerwiec 1996 rok, str. 163-170., Przegląd Naukowy - Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska, Zeszyt 11
       • Bonetyński K., Kowalski D. Przykład możliwości ochrony i odnowy zasobów wód podziemnych w warunkach gospodarstwa ogrodniczego w Żułowie. Materiały konferencyjne I Forum Inżynierii Ekologicznej Nałęczów 1996, str. 321-324
       • Kowalski D., Olszta W. Symulacja możliwości odnowy i regulacji zasobów wodnych gleb organicznych intensywnie odwodnionych w dolinie Stawek-Stoki. Materiały konferencyjne I Forum Inżynierii Ekologicznej Nałęczów 1996 rok, str. 371-374
       • Kowalski D. Simulation of the posibilities of regeneration and regulation of water reserves of organic soils. Międzynarodowa konferencja nt. Hydraulic Engineering and Land Management. Litwa, 1996 rok, Materiały konferencyjne., str. 137-140
              1997
       • Kowalski D., Olszta W. - Metoda modelowania matematycznego w projektowaniu i użytkowaniu systemów regulujących stosunki wodne w dolinach rzecznych. Ekoinżynieria nr 5, str. 31 - 34., Maj 1997 rok
       • Kowalski D., Nafalski A., I. Wiszniewska-Oraczewska - "Electromagnetic Field Generated at Electric Contact Machining". Konferencja"Praktyka eksploatacyjna elektrofiltrów w rejonie Lublina" ELMECO' 97 czerwiec, Nałęczów
       • Kowalski D., Olszta W. - Wpływ ujęcia wód podziemnych "Wierzchowiska" na walory przyrodnicze środowiska gleb organicznych. Materiały konferencji naukowej Puławy 3-4 czerwca 1997 rok., str. 45-52
       • Kowalski D. - Simulation as the estimation of possibilities of water reserves regeneration and regulation for organic soil. 6th International Conference Agrophysics, September 15 - 18, 1997 rok, Lublin, Poland
              1998
       • Kowalski D., Olszta W., "Monitorowanie zwierciadła wody gruntowej metodą modelowania matematycznego". II FORUM INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ - Konferencja "Monitoring Środowiska", Nałęczów 23 - 25 październik 1998 rok. Str. 337 - 382
       • Kowalski D., Złonkiewicz Z., "Monitorowanie parametrów spalin kotłowych w procesie oczyszczania z zastosowaniem elektrofiltrów i filtrów workowych na przykładzie elektrociepłowni Lublin - Wrotków" II FORUM INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ - Konferencja "Monitoring Środowiska", Nałęczów 23 - 25 październik 1998 rok.. Str. 241 - 248
       • Kowalski D., Olszta W., IIIo OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MIEJSKICH W AGROSYSTEMACH, Lublin 1998 rok, Monografia Rozdział 12 "Model wzrostu oraz transportu wody i zanieczyszczeń", str. 303 - 364. Akademia Rolnicza Lublin, Red. T. Filipek
              1999
       • K. Bonetyński, D. Kowalski, K. Stelmach :"Skutki stosowania normy 0.5 mg Fe/dm3 w wodzie uzdatnionej, na przykładzie wybranego wodociągu komunalnego" Ochrona Środowiska kwartalnik Nr 4(75)/1999, str. 9-11
       • D. Kowalski, E. Brzostowski, W. Olszta : "Application of the numerical - Van Genuchten method to determination of the hydraulic conductivity of peat soils" .Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rola gleby w funkcjonowaniu ekosystemów" Lublin, 7-10.X.1999
       • D. Kowalski, S. Maciejewski, W. Olszta: "The attemation of two-dimensional simulation of nitrogen pollution transport in soil". Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rola gleby w funkcjonowaniu ekosystemów" Lublin, 7-10.X.1999
       • D. Kowalski, W. Olszta, J. Szajda: "Effect of the influence of the ground water table depth and transpiration, for the moisture distribution under steady state conditions". Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rola gleby w funkcjonowaniu ekosystemów" Lublin, 7-10.X.1999
       • Kowalski D., Kotowski M., Olszta W. "Modelling of sewage irrigation in aspect of ground water pollution" XII Int. Conference on Chemistry for Protection of the Enviroment. Nanjng Chiny, 18-21.09.1999
       • Kowalski D., Olszta W., Widomski M."The grass yield predicting basing on ungwtpn model" Polskie Towarzystwo Agrofizyczne (Modelowanie i monitorowanie procesów agrofizycznych w środowisku glebowym). Lublin 6.09.1999 rok
       • Brzostowski E., Kowalski D., Olszta W., "Verification of the Van Genuchten method of determination of the hydraulic conductivity of selected peat soils" Journal of Water and Land Development, Polish Academy of Sciences, Wydawnictwo IMUZ, No. 3, 1999 rok, str. 91 - 99
              2000
       • Kowalski D., Widomski M., Iwanek M., "Aproksymacja charakterystyki zdolności retencyjnych gleb hydrogenicznych typu MT I aa". III Forum Inżynierii Ekologicznej "Modelowanie matematyczne w strategii gospodarowania środowiskiem". 11 - 13.10.2000 Nałęczów
       • Kowalski D., Iwanek M., Widomski M. - "Wpływ resztowej zawartości wody na wielkość współczynnika przewodnictwa wody glebowej obliczanej metodą Van Genuchtena". III Forum Inżynierii Ekologicznej "Modelowanie matematyczne w strategii gospodarowania środowiskiem" 11 - 13.10.2000 Nałęczów
       • Brzostowski E., Kowalski D., Olszta W.: Physico-water properties of peat-muck soils. 11 International Peat Congress. Quebec, Canada 6-11.08.2000
              2001
       • Kowalski D., Widomski M., "Problem pogorszenia jakości wody w okresowo używanych odcinkach sieci wodociągowych" Międzynarodowe XXII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych - AQUA 2001, Płock nt. Ochrona i Kształtowanie Środowiska. 24-25 maja 2001 r., materiały na płycie CD
       • Olszta W., Kowalski D., Iwanek M., Aproksymacja krzywej pF w aspekcie współczynnika przewodnictwa hydraulicznego gleb organicznych według metody Van Genuchtena. Jubileuszowa konferencja naukowa, 13-14 września 2001 roku, Bydgoszcz, materiały konferencyjne
       • Kowalski D., Olszta W., Próba ograniczenia zasięgu rolniczych zanieczyszczeń obszarowych na przykładzie wybranego gospodarstwa wielkotowarowego. Jubileuszowa konferencja naukowa, 13-14 września 2001 roku, Bydgoszcz, materiały konferencyjne
              2002
       • Gliński P., Kowalski D., Próba oceny wpływu wiatru i kąta nachylenia stoku na wartość obliczeniową intensywności opadającego deszczu. Acta Agrophysica - Agrofizyka XXI wieku, część III, Nr 78, 2002 rok, str. 25-35
       • Kowalski D., Gliński P., Wpływ wiatru na prędkość spływającej po zboczu wody opadowej. Acta Agrophysica - Agrofizyka XXI wieku, część III, Nr 78, 2002, str. 89-100
       • Kowalski D., Gliński P., Analiza rozkładu intensywności opadu deszczu na stoku z równomiernie rozmieszczonymi przegrodami. Acta Agrophysica - Agrofizyka XXI wieku, część III, Nr 78, 2002 rok, str. 101-110
       • Kowalski D., Wiśniewski T., Wróbel H., Empiric verification of the "swatrez" model under conditions at the "Hajdów" experimental research station. Acta Agrophysica,Nr 68/2002, str. 109-113
       • Kowalski D., Olszta M., Zaradny H., Simulation of an irrigation system for peat soils. Acta Agrophysica, Nr 68/2002, str. 97 - 108
       • Bobruk P., Bonetyński K., Kowalski D., Badanie możliwości ochrony jakości wody w układzie osiedlowej sieci wodociągowej. I Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska - Lublin, 23-25 września 2002 - Materiały, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2002, vol. 11, str. 381-389
       • Dariusz Kowalski, Wenanty Olszta, Henryk Zaradny "Modeling of irrigation system in peat soil conditions" 631.1, 27/2002, str. 38-44
       • Dariusz Kowalski, Tomasz Wiśniewski, Hubert Wróbel "The initial verification of "swatrez" model in condition of peat soils" 631.1, 27/2002, str. 32-37
              2003
       • Gliński P., Kowalski D., Olszta W., "Attempt to use the SWATREZ and UNDYS models for simulation of ground water pollution in agrosystems irrigated by municipal sewage" International Agrophysics, Polish Academy of Science, 2003, vol. 17, No.1, str. 13-18
       • Szajda J., Olszta W., Kowalski D., Klimatyczne i glebowo-wodne wskaźniki środowiska odwodnionych ekosystemów torfowiskowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Acta Agrophysica, 2003, t.89, 1(4), str. 759-765
       • Szajda J., Olszta W., Kowalski D., Roślinne i glebowo-wodne wskaźniki środowiska odwodnionych ekosystemów torfowiskowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Konferencja naukowa, Środowisko-zwierzę-produkt, 50-lecie Wydziału BiHZ Akademii Rolniczej, Lublin 22-24 września 2003, str. 307-308
       • Szajda J., Olszta W., Kowalski D., Wpływ poziomu wody gruntowej na ewapotranspirację i plonowanie łąki. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. 2003, t. XLVI, nr 4, str. 184 - 187
       • Szajda J., Olszta W., Kowalski D., Optymalny poziom wody gruntowej jako czynnik zrównoważonego rozwoju zmeliorowanych użytków zielonych. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. 2003, t. XLVI, nr 4, str. 187 - 190
       • Kowalski D., Selected problems of engineer's education in conditions of political system transformation. VI Międzynarodowa konferencja naukowo - metodyczna "Technologie nauczania, problemy i perspektywy" Riwne, 12-14 listopada 2003 r
       • Kowalski D., Girol M., Iwanek M., Conception of the water quality improvement in piping systems, by electromagnetic filter usage* 4thInternational Conference "ELMECO - 4" 21-24 września 2003 roku, Nałęczów, Poland
       • Kowalski D., Olszta W., Zintegrowany system ograniczenia erozji wodnej i wpływu rolniczych zanieczyszczeń obszarowych - komunikat o programie badawczym Jubileuszowa konferencja naukowa "Woda-środowisko-obszary wiejskie 24-25 listopada 2003 roku, Falenty - Warszawa
              2004
       • Szajda J., Olszta W., Kowalski D., " Regulation of water relations as a factor in the sustained development of peat ecosystems under land reclamation" TEKA, Polish Academy of Sciences Branch in Lublin, 2004, vol.I, str. 232-236
              2005
       • Szajda J., Kowalski D., Olszta W., Wielkości ewapotranspiracji wskaźnikowej w zależności od warunków siedliskowych. Acta Agrophysica, 2005, vol. 5(3), 737-744
       • Olszta W., Kowalski D., (Redakcja monografii) Zintegrowany system zabezpieczeń przeciwerozyjnych i ochrony wód terenów wyżynnych intensywnie użytkowanych rolniczo. Acta Agrophysica, Rozprawy i Monografie, 2005, 4, 737-744
       • Bernackij M., Girol M., Kowalski D., Prokopchuk N., 2005, Oczyszczanie wody w osadnikach magnetycznych zintegrowanych z filtrami fluidalnymi, Mat. konf. II Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin, 4-7.10.2005, Monografie PAN, 32, Pawłowski L., Dudzińska M.R., Pawłowski A. (red.), 123-132
       • Bonetyński K., Kowalski D., Musz A., 2005, Zastosowanie programu EPANET 2PL do badania funkcjonowania sieci wodociągowych, Mat. konf. Eksploatacja wodociągów i kanalizacji, „GIS modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”, Warszawa, kwiecień 2005, , , 149-158
       • Szajda J., Kowalski D., Olszta W., Ocena wpływu warunków siedliskowych na zmiany mikroklimatu. Acta Agrophysica, t.116, vol. 5(2), 455-462, 2005 r.
       • Kowalski D., Rubaj J., Widomski M., Wpływ wyposażenia tarasów w rowy infiltracyjne na stosunki wodne stoku, w warunkach obiektu "Olszanka". Acta Agrophysica t. 115, s. 57-64, 2005 r.
       • Kowalski D., Rubaj J., Widomski M., Metoda wyznaczania lokalizacji przegród piętrzących wody opadowe w warunkach obiektu "Olszanka". Acta Agrophysica t. 116, s.315-324, 2005 r.
       • Iwanek M., Kowalski D., Olszta W., Wpływ wybranego parametru w algorytmie Van Genuchtena na wartość współczynnika przewodnictwa hydraulicznego. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 33, II Kongres Inżynierii Środowiska, materiały tom 2, s. 983-991, 2005 r.
       • Girol M., Kowalski D., Krawchenko W., Rosinskij R., Elektrochemiczna metoda usuwania i odzyskiwania metali ciężkich z kopalnianych wód dołowych. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 32, II Kongres Inżynierii Środowiska, materiały tom 1, s. 743-752, 2005 r.
       • Kowalska B., Kowalski D., Musz. A., Analiza zmian wybranych parametrów jakościowych wody w przewymiarowanej sieci wodociągowej. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 33, II Kongres Inżynierii Środowiska, materiały tom 2, s. 543-552, 2005 r.
              2006
       • Gliński P., Kowalski D.: Theoretical considerations of some elements of soil water erosion. Journal of Water and Land Development, No 9/2005, s. 85-97
       • Kowalska B., Kowalski D., Musz. A., Chlorine Decay in Water DistributionSystems. Environment Protection Engineering, vol. 32, nr 2, 2006, s.6-16 .
       • Girol M., Girol A., Bojczuk S.D. Kowalski D.: Дослиҗення процесу відстоювания в статичних умовах технологічних стоків водоочистных филтрiв Симферополъскої фільтровальної станції Петровскї Скелі обробленихӨреагентом FeCl3. Строителство н Техногенная Безопастность. Министерство Образования и Науки Украины Сборник научных трудов. Vol.12. Симферопол 2006, УДК 628.16.004, s. 177-182.
              2007
       • Kowalska B., Kowalski D., Musz A. Chlorine decay and desinfection by-products in water distribution systems, p. 191-199, in Environmental Engineering, Pawłowski L,Dudzińska M., Pawłowski A.(eds), 2007 Taylor & Francis Group, London, ISBN 13978-0-4115-40818-9
       • Iwanek M., Kowalski D., Olszta W., The influence of a chosen parameter on the hydraulic conductivity calculation. Environmental Engineering – Taylor and Francis Group 2007, 465-469
       • Bonetyński K., Kowalski D., Kowalska B., Musz A.: Koncepcja strefowania niewielkiej sieci wodociągowej z wykorzystaniem istniejącego zbiornika wieżowego. GIS modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Eksploatacja wodociągów i kanalizacji. Materiały konferencyjne, Warszawa 2007, s. 163-176
              2008
       • Kowalska B., Kowalski D., Łagód G., Musz A.: Funkcjonowanie sieci wodociągowej w warunkach braku opomiarowania zużycia wody. Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych 07. Materiały konferencyjne, Szczyrk marzec 2008. s. 91-105
       • Kowalski D., Kwietniewski M., Musz A. Widomski M.: Charakterystyka wybranych metod płukania i czyszczenia przewodów wodociągowych. Ochrona Środowiska nr 1/2008 s. 27-30
       • Patent P – 359629; Kowalski D., Kowalska B.; Sieć wodociągowa, dnia 25. 08. 2008.
       • Hirol M., Kowalski D., Hirol A., Yakimchyk B.: Przykład zastosowania filtrów ze złożem pływającym w układzie technologicznym dekarbonizacji wody rzecznej. Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych 07. Materiały konferencyjne, Szczyrk marzec 2008. s. 343-354
       • Hirol M, Hirol A., Kowalski D., Chomko W.: Причини забруднення води в водопровідних мережах і можливості їх уникнення. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛНИЙ ΥНІΒРСИТЕТ ΒΟДНΟГΟ ГΟСПΟДАРСТВА ΤΑ ПРИРΟДΟКОРИСТУВАНИЯ, Гидромеліораціа та гідротехнічне будівництво. T. 32, Рівне – 2007, s.153-158
       • Hirol M, Hirol A., Kowalski D., Chomko W.,Hirol A.: Проблеми якості води в водопровідних мережах. Водопостачання та водовідведення. Виробничо-практичний журнал. S.15-21. No 2/2008.
       • Hirol M, Yakimchyk B., Kowalski D., Chomko W.: Проблеми якості води в водопровідних мережах. Инженерные сети из полимерных материалов.Ежеквартальный журнал для профессионалов. No 4(22)/2007, s.8 – 11.
       • Kowalski D., Kwietniewski M.: Problem awaryjności przewodów wodociągowych w Polsce. Висник 2 (42). s. 276-283. Рівне, 2008
              2009
       • Kowalski D., Kowalska B., Musz A.: Wybrane aspekty funkcjonowania sieci wodociągowej cz. 1. Wodociągi i kanalizacja, nr 2(60)/2009, s. 18-21.
       • Kowalski D., Kowalska B., Musz A.: Wybrane aspekty funkcjonowania sieci wodociągowej cz. 2. Wodociągi i kanalizacja, nr 3(61)/2009, s. 24-27.
       • Kowalski D. Kwietniewski M.: Problem lokalizacji punktów pomiarowych w systemach monitoringu sieci wodociągowych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 6/2009 str. 24-29
       • Kowalska B., Kowalski D., Kwietniewski M. Wymywanie związków organicznych w sieciach wodociągowych wykonanych z PVC. INSTAL 4(294), 2009 r. s. 42-46.
       • Girol A.M., Jakimchuk B.N., Bojtchuk S.D. Girol M.M., Kowalski D. Филътры с плавающим филтрующим слоем в технологии очистки воды. (Filters with floating filter bad in the water purification technology) Materiały konferencyjne: Міжнародний конгрес і технічна виставка. Jałta (Ukraina) 1-5.06.2009. s. 143-146
       • Kowalski D., Kwietniewski M. Hirol M. Проблемы расположения измерительных пунктов системы мониторинга водопроводных сетей. (Problems of location of measuring stations in the monitoring system of water supply networks) Materiały konferencyjne: Міжнародний конгрес і технічна виставка. Jałta (Ukraina) 1-5.06.2009. s.147-150.
       • Kowalski D. Zarządzanie jakością wody w systemie wodociągowym. Ochrona Środowiska, vol. 3/2009 str.37-40
       • Hirol M., Kowalski D., Hirol A., Jakimchuk B., Trach J. Badania eksperymentalne płukania filtrów fluidalnych do uzdatniania wody. Ochrona Środowiska, vol. 4/2009, s. 35-38
       • Kowalski D. Water age in real water pipe-networks. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 18, no 3A, 2009, p. 183-187
       • Kowalska B., Musz A., Kowalski D. Water quality modeling in a part of real distribution system. Case studies. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 18, no 3A, 2009, p.169-175
              2010
       • Kowalska B., Kowalski D., Kwietniewski M., Musz A., Wąsowski J.: Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesyłanej nimi wody. Badania wstępne. W Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych pod red. K. Kusia i F. Piechurskiego, Gliwice 2010 r., s.117-131
       • Anna Musz, Marian Kwietniewski, Dariusz Kowalski, Beata Kowalska, Andrzej Jargiło: Zastosowanie zestawu zaworów bezpieczeństwa do ograniczenia skutków uderzenia hydraulicznego w pompowniach. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 03/2010
       • Anna Musz, Marian Kwietniewski, Dariusz Kowalski, Beata Kowalska, Andrzej Jargiło: Zastosowanie zestawu zaworów bezpieczeństwa do ograniczania skutków uderzenia hydraulicznego w pompowniach. Gaz, Woda i technika Sanitarna 3, 2010, s. 34-37.
       • Beata Kowalska, Dariusz Kowalski, Marian Kwietniewski, Anna Musz, Jacek Wąsowski:Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesyłanej nimi wody - badania wstęne. Gaz, Woda i technika Sanitarna 4, 2010, s. 13-17.
       • Iwanek M., Krukowski I., Kowalski D., Fisz P.: Badania modelowe warunków hydraulicznych pracy fragmentu sieci kanalizacji sanitarne. W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, pod red. K. Kusia i F. Piechurskiego, Gliwice 2010, s. 159-173
       • Kowalski D. Water quality in a small network - problems and a proposal for their solution. Water Practice & Technology 4:3, © IWA Publishing 2009 doi:10.2166/wpt.2009.048
       • Kowalski D., Kwietniewski M., Kowalska B., Musz A.: Modyfied Ghimre and Barkdoll method of quantitive sensors location in water distribution system. Environmental Engineering III – Pawłowski L., Dudzińska M. Pawłowski A. red. Taylor & Francis Group, London, 2010 (ISBN 978-0-415-54882-3) s. 479-483.
       • Kowalski D. Czy sieć wodociągowa to fraktal? Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Nr 3/2010. s. 29-33.
       • Hirol M., Kowalski D., Jakitchuk B., Hirol A. Проблемы повторного загрязнения питовой воды в системах ее распределения. Materiały konferencyjne. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy wodociągów, kanalizacji i energochłonności w zachodnim regionie Białorusi. Brześć, 22-23.04.2010, s.259-262.
       • Kowalska B., Kowalski D. Rożej A., Organic compounds migrating from plastic pipes into water artykuł przyjęty do druku w: Journal of Water Supply: Research and Technology – AQUA
       • Kowalski D., Kwietniewski M., Tchórzewska E. Koncepcja procedury płukania sieci wodociągowej na przykładzie wybranego miasta.. Technologia Wody, nr 5, str.37-42, 2010 r.
              2011
       • Kowalska B. Kowalski D., Kwietniewski M., Musz A. oddziaływanie materiału rur polietylenowych na jakość wody w sieci wodociągowej. W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 2. Red. Zimoch I., Sawiniak W., Pieczykolan B., Barbusiński K, Gliwice 2011, s.317-326
       • Musz A., Kowalski D., Kowalska B. Ocena wartości współczynnika chropowatości i średnicy wewnętrznej rurociągów wybranej sieci wodociągowej. W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 2. Red. Zimoch I., Sawiniak W., Pieczykolan B., Barbusiński K, Gliwice 2011, s.345-354
       • Beata Kowalska, Dariusz Kowalski, Marian Kwietniewski, Katarzyna Miszta-Kruk, Jarosław Chudzicki: Badania zawartości jonów metali ciężkich w wodzie kontaktującej się z wykładziną cementową rur wodociągowych. Ochrona Środowiska, nr 4 s. 41-44
       • Łebkowska M., Pajor E., Rutkowska-Narożniak A., Kwietniewski M., Wąsowski J., Kowalski D.Badania nad rozwojem mikroorganizmów w przewodach wodociągowych z żeliwa sferoidalnego z wykładziną cementową. Ochroan Środowiska nr 3 s. 9-13
       • Kowalski D., Kowalska B. Fractal classification of water supply networks. Proceedings of Eleventh International Conference on Computing and Control for the Water Industry Urban Water Management: Challenges and Opportunities. Exeter ? 5-9.09.2011, vol 3. p.323-329.
       • Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M. Storage tank application for water quality improvement in distribution networks. Poster ? Konferencja Cities of the future. Sustainable Urban Plannig and Water Management. Sztokholm, 22 - 25 maj 2011. http://www.cof2011stockholm.se/?type=static&id=45&mo=33
       • Kowalski D. Nowe metody opisu struktur sieci wodociągowych do rozwiązywania problemów ich projektowania i eksploatacji. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 88
       • Hirol M., Kowalski D., Kizeev M., Girol A. Problemy energochłonności instalacji wewnętrznych na Ukrainie. Materiały konferencyjne IV ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-technicznej ?Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne? Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Politechnika Warszawska ? Warszawa-Dębe ? 12-13.05.2011, s. 153 ? 162
       • Rożej A., Kowalski D., Kowalska B. Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody w instalacji pilotażowej wykonanej z tworzyw sztucznych (PVC, PE-HD, PE-X). Materiały konferencyjne IV ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-technicznej ?Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne? Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Politechnika Warszawska ? Warszawa-Dębe ? 12-13.05.2011, s. 53 ? 66
       • Kowalska B., Kowalski D. Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej w PE-X. Materiały konferencyjne IV ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-technicznej ?Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne? Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Politechnika Warszawska ? Warszawa-Dębe ? 12-13.05.2011, s. 43-52.
       • Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M. Propozycja metodyki oceny prawidłowości lokalizacji punktów monitorowania jakości wody w sieciach wodociągowych. Streszczenie w:materiałach konferencyjnych ?GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Warszawa 04.04.2011, str.87-90
       • Kowalski D., Jaromin K. Metoda wyznaczania zasięgu strefy ochrony wodociągowych przewodów tranzytowych. Proceedings of ECOpole. Vol.4, nr 2, s.419-424
       • Widomski M., Kowalski D., Łagód G. Modelowanie ruchu wody i transportu zanieczyszczeń w ośrodku porowatym. Przykłady zastosowania programu FEFLOW. Pawłowski L. (red.) Podręczniki Inżynierii Środowiska, seria wydawnicza Komitetu Inżynierii Środowiska PAN ? vol. 73
       • Kowalska B., Kowalski D., Rożej A.: Organic compounds migrating from plastic pipes in contact with the drinking water. Preliminary studies. Journal of Water Supply Research and Technology-AQUA, vol. 60.3, p.137-146, 2011
              2012
       • Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Sygacz-Adamska J.: Analiza bilansu wody oraz awaryjności wybranego systemu dystrybucji wody. W: Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J. (red). Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód t.II,. Poznań 2012 s. 77-92
       • Kowalska B., Kowalski D., Kwietniewski M., Miszta-Kruk K.: Ocena awaryjności systemu dystrybucji wody z wykorzystaniem bazy danych typu GIS. W: Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J. (red). Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód t.II,. Poznań 2012 s.67-76
       • Kowalski D., Kowalska B., Hirol M., Hołota E.: Modelowanie jakości wody z wykorzystaniem programu aquis, w warunkach rzeczywistej sieci wodociągowej. Polska Inżynieria Środowiska Prace t.II. Monografia nr 100 Komitet Inżynierii Środowiska PAN, pod redakcją Dudzińska M.R., Pawłowski A. Lublin 2012, s. 235-243
       • Kowalski D., Miszta-Kruk-K.: Failure of water supply networks in the Polish towns based on the field reliability tests. Streszczenie, Materiały Konferencyjne ?Fifth International Conference on Engineering Failure Analysis ICEFA V?, Haga, 1-4.07.2012, B55
       • Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M.: propozycja metodyki oceny przwidłowości lokalizacji punktów monitorowania jakości wody w sieciach wodociągowych. Gaz Woda I Technika Sanitarna, nr 5/2012. s.212-217
       • Widomski M., Kowalska B., Kowalski D., Kwietniewski M., Czerwiński J. Modelling the concentration of antioxidant BHT migrating from polyethylene pipe to water. W: Mambretti S., Brebbia C.A (ed.) Urban Water-2012, Wessex Institute of Technology Press, s. 49-60
       • Kwietniewski M., Kowalska B., Kowalski D., Wróbel K. Koncepcja wdrożenia ZSZIT w wybranym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej. Gaz Woda i Technika Sanitarna, nr 4/2012, s. 171-175
       • Wąsowski J., Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Zawilska M.: Badania zmian jakości wody w przewodach wodociągowych z wykładziną cementową. Ochrona Środowiska vol. 34, nr 1/2012 s. 53-58
       • Kwietniewski M., Kowalska B., Wąsowski J., Chudzicki J., Kowalski D., Miszta-Kruk K.: Problematyka zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji. Gaz Woda Tehnika Sanitarna nr3/2012, s. 117-121
       • Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M.: Analiza zmian stężenia chloru na potrzeby modelowania jakości wody w sieci wodociągowej. W: Kuś. K ., Piechurski F. (red.) Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Gliwice, 2012, s.35-50.
       • Kowalska B., Kowalski D., Kwietniewski M., Miszta-Kruk K.: Ocena awaryjności systemu dystrybucji wody z wykorzystaniem bazy danych typu GIS. W: Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J. (red). Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód t.II,. Poznań 2012 s.67-76, ISBN 978-83-89696-16-9. Wydawca PZITS Oddział Wielkopolski
       • Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Sygacz-Adamska J.: Analiza bilansu wody oraz awaryjności wybranego systemu dystrybucji wody. W: Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J. (red). Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód t.II,. Poznań 2012 s. 77-92. ISBN 978-83-89696-16-9. Wydawca PZITS Oddział Wielkopolski
       • Widomski M.K., Kowalska B., Kowalski D.: Badania modelowe rozprzestrzeniania się butylohydroksytoluenu (BHT) migrującego z rur polietylenowych (PE-HD) do wody. Ochrona Środowiska vol. 34, nr 3/2012, s. 33-37
       • Gazda L., Kowalski D. Przykłady zastosowań techniki georadarowej w badaniach technicznych i archeologicznych. Referat wygłoszony na seminarium organizowanym przez Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne, UMCS. Fundacja Aktywności Obywatelskiej, 14.10.2012
       • Kowalska B., Kowalski D. Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowego. Gaz, Woda i technika Sanitarna, nr 9/2012, s.369-374
       • Rożej A., Kowalska B., Kowalski D. Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody w instalacji pilotażowej wykonanej z tworzyw sztucznych (PCV,PE-HD, PEX), Gaz, Woda i technika Sanitarna, nr 9/2012, s.375-379
       • Kowalski D., Kwietniewski M., Nowak M. Ocena niezawodności eksploatacyjnej pomp I i II-go stopnia w wybranym systemie zaopatrzenia w wodę. Gaz Woda i Technika Sanitarna, nr 10/2012, s.439-442
       • Kowalski D., Kowalska B., Musz A.: Zasady tworzenia modelu numerycznego sieci wodociągowej na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę miasta Puławy. Referat wygłoszony na Konferencji naukowo-technicznej ?Zintegrowane systemy zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. GIS, monitoring, modelowanie ? realne korzyści?. Puławy 07.12.2012, Wodociągi Puławskie.
       • Kowalska B., Kowalski D., Musz A.: Zasady tworzenia modelu numerycznego sieci kanalizacyjnej na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę miasta Puławy. Referat wygłoszony na Konferencji naukowo-technicznej ?Zintegrowane systemy zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. GIS, monitoring, modelowanie ? realne korzyści?. Puławy 07.12.2012, Wodociągi Puławskie.
       • Kwietniewski M., Kowalska B., Kowalski D. Chudzicki J., Miszta-Kruk K., Musz. A. Metodyka wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji na przykładzie MPWiK ?Wodociągi Puławskie? Sp. z o. o. Referat wygłoszony na Konferencji naukowo-technicznej ?Zintegrowane systemy zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. GIS, monitoring, modelowanie ? realne korzyści?. Puławy 07.12.2012, Wodociągi Puławskie.
       • Miszta-Kruk K., Kowalski D., Kwietniewski M., Pieńkowska J.: Perspektywy wykorzystania systemu monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w procesie ich eksploatacji i rozwoju. Referat wygłoszony na Konferencji naukowo-technicznej ?Zintegrowane systemy zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. GIS, monitoring, modelowanie ? realne korzyści?. Puławy 07.12.2012, Wodociągi Puławskie.
       • Gazda L., Jaroszyński F., Kowalski D., Prucnal D.: Sondażowe badania georadarowe na terenie i wokół kościoła śś. Stanisława i Małgorzaty w Janowcu (2011). Próba analizy domniemanych anomalii i obiektów o charakterze sepulkralnym. Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, T. IV, 2012,
              2013
       • Kowalska B., Kowalski D., Kwietniewski M, Musz A.: Influence of Polyethylene Pipe on the Quality of Water in a Water Distribution System. Journal of Sustainable Development, vol. 6 no 2, ISSN 1913-9063 E-ISSN 1913-9071, Published by Canadian Center of Science and Education
       • Kowalski D., Kowalska B. Kwietniewski M., Sysa E. Koncepcja lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia w systemie monitoringu rzeczywistej sieci wodociągowej. Eksploatacja wodociągów i kanalizacji vol. 12.67-86
       • Kowalski D., Kowalska B. Chiudzicki J. Koncepcja poprawy bezpieczeństwa dostawy wody w budynkach użyteczności publicznej. W: Heidrich Z (red.), Malesińska A. (red), Chudzicki J. (red) Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne ? projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel Przywecki. Warszawa, 2013, s. 35-44. Opublikowane też w Gaz Woda i Technika Sanitarna, nr 8/2013 s.308-311
       • Kowalska B., Kowalski D., Kwietniewski M. Badania zapotrzebowania na wodę wybranego budynku użyteczności publicznej. Heidrich Z. (red.), Malesińska A. (red), Chudzicki J. (red) Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne ? projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel Przywecki. Warszawa, 2013, s.79-90 Opublikowane też w Gaz Woda i Technika Sanitarna, nr 7/2013 s.294-298
       • Kulisz D., Kowalski D., Kowalska B. Chudzicki J.: Inkasent kontra bramki. "Ochrona Środowiska ? gospodarka komunalna" nr 2/2013 s. 13-15
       • Choma A., Iwanek M., Kowalska B., Kowalski D. Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie. W: Zimoch I. (red.), Sawiniak W. (red.) ?Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody?, s. 313-322
       • Hołota E., Kowalska B., Kowalski D.: Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej. W: Zimoch I. (red.), Sawiniak W. (red.) Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, s. 357-366 Opublikowane także w Instal nr9/2013 s.61-64
       • Kowalska B., Rudawska A., Kowalski D.: Badania rury wodociągowej wykonanej z PVC eksploatowanej przez 40 lat. W: Zimoch I. (red.), Sawiniak W. (red.) ?Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody?, s. 389-400.
       • Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Wdowiak A.: Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010. W: Zimoch I. (red.), Sawiniak W. (red.) Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, s.401-412
          Lublin 2006
          Strona Główna Politechniki Lubelskiej