Network Monitor


prof. PL, dr hab. Artur PawłowskiZakład Zrównoważonego Rozwoju
pełniona funkcja: profesor


telefon: +48 81 538 4409
nr pokoju: 218

Patenty i zgłoszenia patentowe

           1993
    • Pawłowski A., Etyczne postawy młodzieży szkół średnich wobec środowiska, w: V Bałtyckie Forum Ekologiczne, REFA, Gdańsk 1993, s. 39-44
    • Pawłowski A., Postrzeganie etycznych uwarunkowań ochrony środowiska przez uczniów szkół średnich, broszura, Środkowo-Europejski Instytut Badań Nad Środowiskiem, Lublin 1993, 33 strony
    • Pawłowski A., Wpływ człowieka na przyrodę w oczach młodzieży szkół średnich, w: Ochrona środowiska w nauczaniu i wychowaniu, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1993, s. 607-616
           1994
    • Pawłowski A., Etyczne uwarunkowania ochrony środowiska a młodzież, w: Aura, 8/1994, s.23-25
    • Pawłowski A., Pawłowska M., Stan wiedzy o środowisku studentów pierwszych lat kierunków technicznych i przyrodniczych, w: Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Ochrona Środowiska w Nauczaniu i Wychowaniu, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1994, s. 377-398
    • Pawłowski A., Pawłowska M., Postawa ekologiczna studentów kierunków przyrodniczych i technicznych, w: Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Ochrona Środowiska w Nauczaniu i Wychowaniu, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1994, s. 399-422
            1996
     • Pawłowski A., Perception of Environmental Problems by Young People in Poland, in: Environmental Education Research, vol. 2, no. 3/1996, p. 279-285
     • Pawłowski A, Technika - za i przeciw, w: Humanizm ekologiczny vol. 4A, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1996, s. 52-62
     • Pawłowski A., Zięba S. (redaktorzy naukowi), Humanizm ekologiczny, vol. 4A, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1996
            1997
     • Pawłowski A., Roztocze Polskie, Puszcza Solska i Lasy Janowskie, Wydawnictwo Stanisław Kryciński, Warszawa 1997, 304 strony
     • Pawłowski A., Technika - szansą czy zagrożeniem?, w: Aura 3/1997, s. 14-16
            1998
     • Pawłowski A., Perception of Environmental Problems by Young People in Poland (artykuł w języku chińskim, this article was translated into Chinese), in: Environmental Education 1/1998, p. 47-48
     • Pawłowski A., Etyka środowiskowa, w: Aura 8/1998, s.10-11
            1999
     • Pawłowski A., Odpowiedzialność człowieka za przyrodę, Humanizm ekologiczny vol. 5, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1999, 200 stron
     • Puszkar L., Puszkar T. Pawłowski A., Ekologia dla inżynierów – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1999, 248 stron
            2000
     • Pawłowski A., Dylematy etyki środowiskowej, w: Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2000, s. 33-38
     • Pawłowski A., Roztocze, Puszcza Solska, Lasy Janowskie i Wyżyna Wołyńska (część polska), Wydawnictwo Stanisław Kryciński, Warszawa 2000, 414 stron
     • Pawłowski A., Ekologia – kultura – rodzina, w: Episteme 8/2000, s. 311-316
     • Dudzińska M.R., Pawłowski A. (scientific editors), Sustainable Development – An European View, Scientific Number of Man and Environment Committee of Polish Academy of Sciences vol. 27, Man and Environment Committee, Warsaw 2000
     • Pawłowski A., Perspectives of Sustainable Development in Roztocze Region, in: Sustainable Development – An European View, Scientific Number of Man and Environment Committee of Polish Academy of Sciences vol. 27, Man and Environment Committee, Warsaw 2000, p. 129-134
     • Pawłowski A., Pawłowski L., Sustainable Water Management, in: Sustainable Development – An European View, Scientific Number of Man and Environment Committee of Polish Academy of Sciences vol. 27, Man and Environment Committee, Warsaw 2000, p. 25-40
            2001
     • Pawłowski A., Dylematy rozwoju zrównoważonego, w: Zrównoważony rozwój w polityce i badaniach naukowych, Zeszyty Naukowe Komitetu Człowiek i Środowisko przy prezydium PAN vol. 29, Komitet Człowiek i Środowisko, Warszawa 2001, s. 135-146
     • Pawłowski A., Człowiek - technika - ekofilozofia, w: Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001, s.103-110
     • Pawłowski A., Dudzińska M.R. (redaktorzy naukowi, ponadto Pawłowski A. jest autorem przedmowy), Zrównoważony rozwój w polityce i badaniach naukowych, Zeszyty Naukowe Komitetu Człowiek i Środowisko przy prezydium PAN vol. 29, Komitet Człowiek i Środowisko, Warszawa 2001
     • Pawłowski A., Perspektywy kolei jako ekologicznego środka transportu w powiecie lubaczowskim, w: Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, s. 37-43, Lubaczów 2001
            2002
     • Pawłowski A., Ochrona zabytków kultury i sztuki, a ochrona „zabytków” przyrody – wybrane zagadnienia, w: Podstawy kultury ekologicznej, Zeszyty Naukowe Komitetu Człowiek i Środowisko przy prezydium PAN vol. 32, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002, s. 205-211
     • Pawłowski A., Etyka środowiskowa a rozwój zrównoważony, w: Etyka środowiskowa wyzwaniem XXI wieku, Verbinum, Warszawa 2002, s. 83-91
     • Pawłowski A., Przyroda – człowiek – technika: kształtowanie się koncepcji rozwoju zrównoważonego w perspektywie historycznej, w: I Kongres Inżynierii Środowiska – referaty problemowe, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 12, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2002
     • Dudzińska M.R., Pawłowski A., Pawłowski L. (redaktorzy naukowi), I Kongres Inżynierii Środowiska – materiały, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 11, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2002
     • Dudzińska M.R., Pawłowski A., Pawłowski L. (redaktorzy naukowi), I Kongres Inżynierii Środowiska – materiały, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 12, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2002
            2003
     • Pawłowski A., Introducing sustainable development – a Polish perspective, w: Environmental Engineering Studies, Polish Research on the Way to the EU, Kluwer Academic/Plenum Press, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow 2003, p. 367-375
     • Pawłowski L., Dudzińska M.R., Pawłowski A. (scientific editors), Environmental Engineering Studies, Polish Research on the Way to the EU, Kluwer Academic/Plenum Press, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow 2003
     • Dudzińska M.R., Pawłowski A., Pawłowski L. (redaktorzy naukowi), I Kongres Inżynierii Środowiska – materiały, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 15, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2003
     • Pawłowski A. (redaktor naukowy), Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 16, Komitet Inżynierii Środowiska Lublin 2003
     • Pawłowski A., O potrzebie sformułowania kompleksowej wizji zrównoważonego rozwoju, w: Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 16, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2003, s. 7-8
     • Pawłowski A., Ścieżki dydaktyczne, jako element edukacji dla zrównoważonego rozwoju, w: Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 16, Komitet Inżynierii Środowiska Lublin 2003, s. 151-158
     • Pawłowski A., Pojęcie „jakości życia” w oczach młodzieży, w: Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Jelenia Góra 2003, s. 73-77
     • Pawłowski A., Roztocze Środkowe, Wydawnictwo Naukowe, Turystyczne i Edukacyjne, Mielec 2003, 304 strony
            2004
     • Pawłowski A., Pawłowski L., Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle cementowym, w: Ochrona i inżynieria środowiska, zrównoważony rozwój, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 25, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla, Kraków 2004, s. 277-286
     • Pawłowski A. (redaktor naukowy i autor przedmowy), Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 26, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2004
     • Pawłowski A., Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego, w: Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 26, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2004, s. 107-129
            2005
     • Pawłowski A., Edukacja środowiskowa dla zrównoważonego rozwoju – wybrane problemy, w: Problemy XXI wieku, prawo ochrony środowiska, edukacja środowiskowa i agrobiznes, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005, s. 157-165
     • Pawłowski A., Edukacja środowiskowa – wymiar praktyczny, w: Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Słubice 2005, s. 95-100
     • Pawłowski L., Dudzińska M.R., Pawłowski A. (redaktorzy naukowi), II Kongres inżynierii środowiska tom 1, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 32, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2005
     • Pawłowski L., Dudzińska M.R., Pawłowski A. (redaktorzy naukowi), II Kongres inżynierii środowiska tom 2, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 33, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2005
            2006
     • Pawłowski A., The historical aspect to the shapping of the sustainable development concept, in: Environmental Engineering Studies, Taylor & Francis Group, New York – Singapore 2006, p. 21-29
     • Pawłowski L., Dudzińska M.R., Pawłowski A. (scientific editors), Environmental Engineering Studies, Taylor & Francis Group, New York - Singapore 2006
     • Pawłowski A. (redaktor naukowy i autor przedmowy), Problemy Ekorozwoju, vol. 1, nr 1/2006
     • Pawłowski A., Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego, w: Problemy Ekorozwoju, vol. 1, nr 1/2006, s. 23-32
     • Pawłowski A. (redaktor naukowy), Problemy Ekorozwoju, vol. 1, nr 2/2006
     • Pawłowski A., Turystyka dla zrównoważonego rozwoju – przykład Roztocza, w: Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie, współpraca uniwersytetów wspierająca rozwój regionów lubelskiego i lwowskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o., Lublin 2006, s. 296-302
     • Pawłowski A., Roztocze Środkowe, wydanie II, Wydawnictwo Naukowe, Turystyczne i Edukacyjne, Mielec 2006, 304 strony
            2007
     • Pawłowski A. (redaktor naukowy i autor przedmowy), Problemy Ekorozwoju, vol. 2, nr /2007
     • Pawłowski A., Bariery we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju, w: Problemy Ekorozwoju, vol. 2, nr 1/2007, s. 59-65
     • Pawłowski A. (redaktor naukowy i autor przedmowy), Problemy Ekorozwoju, vol. 2, nr 2/2007
            2008
     • Pawłowski A., Rozwój zrównoważony – idea, filozofia, praktyka, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 51, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2008, 499 stron
     • Pawłowski A. (scientific editor), Sustainable Development, vol. 16 no 2/2008, Wiley & Sons
     • Pawłowski A., Editorial, in: Sustainable Development, vol. 16 no 2/2008, Wiley & Sons, p. 71-72
     • Pawłowski A., How many dimensions does sustainable development have?, in: Sustainable Development, vol. 16 no 2/2008, Wiley & Sons, p. 81-90
     • Pawłowski A. (redaktor naukowy/scientific editor), Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol 3 no 1/2008
     • Pawłowski A. (redaktor naukowy/scientific editor), Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development vol 3 no 2/2008
     • Pawłowski A., Rola nauk społecznych w filozofii i kształtowaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju, w: Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol. 3 no 1/2008, s. 7-11
     • Pawłowski A., Pawłowski L., Zrównoważony rozwój we współczesnej cywilizacji, część 1: środowisko a zrównoważony rozwój, w: Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development vol. 3 no 1/2008, s. 53-65
            2009
     • Pawłowski A., The Sustainable Development Revolution/Rewolucja rozwoju zrównoważonego (artykuł dwujęzyczny, double-language article), in: Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol. 4, no 1/2009, p 65-76
     • Pawłowski A. (redaktor naukowy/scientific editor), Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol. 4, no 1/2009
     • Pawłowski A. (redaktor naukowy/scientific editor), Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development vol. 4, no 2/2009
     • Pawłowski A., Roztocze Polskie i Ukraińskie, Rewasz, Warszawa 2009, 415 stron
     • Pawłowski A., Teoretyczne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego, w: Rocznik Ochrona Środowiska, tom 11, rok 2009, część 2, s. 985-994
     • Cholewa T., Pawłowski A., Zrównoważone użytkowanie energii w sektorze komunalnym, w: Rocznik Ochrona Środowiska, tom 11, rok 2009, część 2, s. 1165-1178
     • Lebiocka M., Pawłowski A., Biometanizacja metodą zrównoważonej utylizacji odpadów, w: Rocznik Ochrona Środowiska, tom 11, rok 2009, część 2, s. 1257-1266
     • Ozonek J., Pawłowski A. (red.), Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Tom 2, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2009, vol. 59, Lublin 2009
     • Pawłowski A., Sustainable Energy as a sine qua non Condition for the Achievement of Sustainable Development/Zrównoważona energia jako warunek konieczny dla realizacji idei zrównoważonego rozwoju (double-language article/artykuł dwujęzyczny), in: Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development vol. 4, no 2, p. 9-12.
     • Pawłowski A., Rozwój zrównoważony a inżynieria środowiska, w: M. Dudzińska, L. Pawłowski (red.), Polska inżynieria środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 3, Monografie komitetu inżynierii środowiska PAN vol. 60, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2009, s. 17-31.
     • Pawłowski A., Krajobraz kulturowy a rozwój zrównoważony – aspekty edukacyjne, w: Problemy Ekologii, 5/2009 s. 236-237.
     • Pawłowski A., Szlaki turystyczne jako element zrównoważonego rozwoju Roztocza, w: Grabowski T. (red.), Roztocze, region pogranicza przyrodniczo-kulturowego, materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej 35 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza – region pogranicza, zeszyt II, RPN, Zwierzyniec 2009, s. 44-53.
            2010
     • Pawłowski A., Cel W., Jedut A.; Ochrona krajobrazu kulturowego a rozwój zrównoważony, Diagnozowanie stanu środowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 169 – 177.
     • Cholewa T., Jedut A., Pawłowski A.; Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce – korzyści ekonomiczne i środowiskowe, Diagnozowanie stanu środowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 29 – 36.
     • Cel W., Pawłowski A., Cholewa T.: Ślad węglowy jako miara zrównoważoności odnawialnych źródeł energii. Diagnozowanie stanu środowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 15 – 22.
     • Pawłowski A., The Role of Environmental Engineering in Introducing Sustainable Development, in: Ecological Chemistry and Engineering S, vol. 17, no 3, p. 263-278.
     • Pawłowski A., Sustainable Development vs Environmental Engineering: Energy Issues, in: Nathwani J., Ng A.(eds.) Paths to Sustainable Energy, InTech, Rijeka 2010, p. 13-28.
     • Pawłowski A., Sustainable Development as a Civilisational Revolution, in: Łepko Z., Sadowski R.F. (eds.), A Humanist Approach to Sustainable Development, Institute of Ecology and Bioethics, UKSW, Warsaw 2010, s. 169-184.
     • Udo V., Pawłowski A., Human Progress Towards Equitaible Sustainable Development: A Philosophical Exploration/W kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju ludzkości: rozważania filozoficzne (double-language article, artykuł dwujęzyczny), in: Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development vol. 5, no 2, p. 23-44.
     • Pawłowski L., Pawłowski A., Environmental Engineering as a Toll for Managing the Human Environment, in: Pawłowski L., Dudzińska M.R., Pawłowski A. (eds.), Environmental Engineering III, CRC Press, Taylor & Francis Group, A Balkema Book, Boca Raton, London, New York, Leiden 2010, s. 3-6.
     • Pawłowski A. (scientific editor/redaktor naukowy), Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol. 5, no 1/2010.
     • Pawłowski A. (scientific editor/redaktor naukowy), Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol. 5, no 2/2010.
     • Pawłowski L., Dudzińska M.R., Pawłowski A. (eds.), Environmental Engineering III, CRC Press, Taylor & Francis Group, A Balkema Book, Boca Raton, London, New York, Leiden 2010.
     • Pawłowski A., Krajobraz kulturowy a rozwój zrównoważony – aspekty edukacyjne, w: Brzozowski T., Rogala P. (red.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, tom III: Edukacja dla ładu społecznego, Ekonomia i Środowisko, Białystok – Wrocław 2010, s. 123-138.
     • Pawłowski A., Ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych Światowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”, w: Walczuk M. (red.), Spółki wodno-ściekowe partnerem samorządów w wykorzystywaniu środków unijnych dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska, Jezioro Białe 20-21 maj 2010 r., Spółka Wodno-Ściekowa Jezioro Białe-Glinki, Chełm 2010, s. 13-15.
     • Pawłowski A., Rozwój zrównoważony i ekofilozofia wobec globalnych wyzwań środowiskowych: audyt filozoficzny, w: Zmiany klimatu a społeczeństwo, UKSW, Warszawa 2010.
     • Cao Yucheng, Pawłowski Artur, Zhang Jin, Preparation of Activated Carbons with Enhanced adsorption of cationc dyes from chinese hickory husk using the taguchi method, Environment Protection Engineering, vol. 36, 2010, No. 3, s. 69-86
     • Pawłowski A., Sustainable Development vs Environmental Engineering: Energy Issues, w: Nathwani J., Ng A.(red.) Paths to Sustainable Energy, InTech, Rijeka 2010, s. 13-28.
            2011
     • Pawłowski A., Sustainable Development as a Civilizational Revolution. Multidimensional Approach to the Challenges of the 21st century, CRC Press, Taylor & Francis Group, A Balkema Book, Boca Raton, Londyn, Nowy Jork, Leiden, 2011, 240 pages.
     • Udo V., Pawłowski A., Human progress Towards Equitable Sustainable Development – part II, Empirical Exploration of Sustainable Development, in: Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development vol. 6 no 2, p. 33-62.
     • Pawłowski A. (scientific editor), Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol. 6, no 1.
     • Żelazna A., Pawłowski A.; The Environmental Analysis of Insulation Materials in the Context of Sustainable Buildings, Selected Papers of 8th, w: International Conference Environmental Engineering May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vol. 2, Energy for Buildings, ISBN 978-28-828-2, p. 825-829.
     • Pawłowski A. (scientific editor), Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol. 6, no 2.
     • Pawłowski A., Conditions of Polish Energy Security and Sustainable Development, in: Bojar E. (editor), Eco-Management For Sustainable Regional Development, Dom Organizatora, Toruń 2011, p. 385-407.
     • Cao Y., Pawłowski A., Zhang J., Shan S., Anaerobic Digestion of Sewage Sludge: Sludge Concentration Influencing Energy Efficiency, w: Hu J. (red.), lecture Notes in Earth Sciences, 2011 International Conference on Environmental Systems Science and Engineering ICESSE 2011, Information Engineering Research Institute, Newark, USA, s. 57-61.
     • Pawłowski A., Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski a rozwój zrównoważony, w: Kiełczewski D. (red.), Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011, s. 238-258.
     • Yucheng Cao and Artur Pawlowski. Anaerobic digestion of sewage sludge: Sludge concentration influencing energy efficiency. International Conference on Environmental Systems Science and Engineering, 2011, 1; s. 57-60
     • Żelazna A., Pawłowski A.; The environmental analysis of insulation materials in the context of sustainable buildings, Selected papers of 8th International Conference Environmental Engineering, Vol. 2, Energy for Buildings, ISBN 978-28-828-2, p.825 - 829
     • Żelazna A., Pawłowski A,; Korzyści środowiskowe z wykorzystania systemów solarnych na przykładzie budynku jednorodzinnego, Proceedings of ECOpole 2011, vol. 5(2), p. 649
            2012
     • Pawłowski A. (scientific editor), Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol. 7, no 1.
     • Cao Y., Pawłowski A., Sewage Sludge-to-Energy Approaches based on Anaerobic Digestion and Pyrolysis: Brief Overview and Energy Efficiency Assessment, in: Renewable & Sustainable Energy Reviews 2012, vol. 16 s. 1657-1665.
     • Yucheng Cao and Artur Pawlowski. Energy sustainability of two parallel sewage sludge-to-energy pathways: Effect of sludge volatile solids content on net energy efficiency. Environment Protection Engineering, 2012, No.2. vol. 38:77-87
     • Stępniewski W., Pawłowska M., Widomski M., Pawłowski A., Hung Y.-T., Landfiling of municipal solid waste in Europe in: Hung Y.-T., Wang L.K., Shammas N.K. (eds.), Handbook of Environmental and Waste Management vol. 2 World Science Publishing Company Pte Ltd. Singapore, 2012, s.365-401
     • Pawłowski A., Dudzińska M.R. and Pawłowski L. Environmental Engineering IV, Taylor and Francis 2012
     • Żelazna A., Pawłowski A.; Analiza środowiskowa słonecznego systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla budynku wielorodzinnego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, t II, Lublin 2012, s. 339-344.
     • Żelazna A., Pawłowski A.; The environmental effects of solar system usage in detached house, Proceedings of Building Sustainability Assessment Conference 2012, s. 719-723
     • Żelazna A., Stefaniak J., Pawłowski A.; Aspekty środowiskowe wykorzystania urządzeń do konwersji energii słonecznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (2/2012/II) s. 917.
            2013
     • Artur Pawłowski, Lucjan Pawłowski. Zaopatrzenie w wodę w świetle zrównoważonego rozwoju. Gospodarka Wodna, nr 4, 2013
     • Cao Y. Pawłowski A. Life cycle of two emerging sewage sludge-to-energy systems: Evaluating energy and greenhouse gas emissions implications, Bioresource Technology, 127, 2013, pp. 81 - 91
     • Pawłowski A. Wyzwania zrównoważonego rozwoju, Biznes i Ekologia, s. 26 - 28, No. 126, 2013
     • Pawłowski A., Pawłowski L., Warunki trwałego i zrównoważonego rozwoju ludzkości, Przyszłość: Świat - Europa - Polska, nr 2, s 13 - 21, 2013
     • Pawłowski A. (editor-in-chief), Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol. 8, no 1.
     • Pawłowski A. (editor-in-chief), Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol. 1, no 2.
     • Pawłowski A., Sustainable Development and Globalization/Globalizacja a rozwój zrównoważony, in: Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol. 8 no 2/2013, p. 5-16.
     • Cao Y., Pawłowski A., Life Cycle Assessment of two Emerging Sewage Sludge-toEnergy Systems: Evaluating Energy and Greenhouse Gas Emmissions Implications, in: Bioresource Technology 127/2013, p. 81-91
     • Cao Y., Pawłowski A., Biomass as an Answer to Sustainable Energy: opportunity versus Challenge, in Environment Protection Engineering, w: Environmental Protection Engineering vol. 39, no 1, p. 153-161.
     • Pawłowski A., M.R. Dudzińska, Pawłowski L. (eds.), Environmental Engineering IV, CRC Press, Taylor & Francis Group, A Balkema Book, Boca raton, London, New York, Leiden 2013, 564 p.
     • Pawłowski A., Pawłowski L., Zaopatrzenie w wodę w świetle zrównoważonego rozwoju, w: Gospodarka Wodna nr 4, s. 133-136.
     • Stępniewski W., Pawłowska M., Widomski M., Pawłowski A., Hung Y.-T., Landfiling of municipal solid waste in Europe in: Hung Y.-T., Wang L.K., Shammas N.K. (eds.), Handbook of Environmental and Waste Management vol. 2 World Science Publishing Company Pte Ltd. Singapore, 2013, in print
     • A. Pawlowski, The Sustainable Development revolution opublikowane w j. chińskim w Journal of Shenzhen University vol. 30, no 6, 2013
     • Stefaniak J., Pawłowski A., Effects of the gas absorption chiller application for the production of chilled water, in: Pawłowski A., Dudzińska M.R., Pawłowski L. (eds.),Environmental Engineering IV, CRC Press, Taylor & Francis Group, A Balkema Book, Boca Raton, London, New York, Leiden 2013, s. 483-488.
     • Żelazna A. Zdyb A., Pawłowski A.; Carbon footprint of solar systems working in polish climate conditions,Textbook of International Conference QUAERE 2013, 2689-2696.
     • Żelazna A., Pawłowski A.; Life cycle assessment of solar hot water system for multifamily house, w: Environmental Engineering IV, CRC Press, 2013, s. 479-483
            2014
     • Pawłowski L. Pawłowski A., Gospodarka odpadami w świetle zrównoważonego rozwoju Lubelszczyzny, Monografia: Czy odpad może być produktem użytecznym?, s. 25-29, 2014
     • Chengfang S., Pawłowski A. , Jianbing J., Shengdao S., Yucheng C., Catalytic Pyrolysis of Rice Straw and Product Analysis, Environmental Protection Engineering, vol. 40, No. 1, 2014, p. 35-43
     • Warunki trwałego i zrównoważonego rozwoju, w: Czy kryzys światowych zasobów?, Komitet Prognoz Polska 200 Plus przy Prezydium PAN, Warszawa 2014, s. 241-247.
     • Pawłowski A, L. Pawłowski (2014), Kontrowersje wokół biopaliw, Aura, nr 12/14, 8-10
     • Song Ch., A. Pawłowski, J. Ji, S. Shan, Y. Cao, 2014, Catalytic pyrolysis of rice straw and product analysis, Environment Protection Engineering, vol. 40, No. 1, DOI: 10.5277/epe140103
     • Pawłowski A., Y. Cao, The role of CO2 in the Earth?s ecosystem and the possibility of controlling flows between subsystems, Mineral Resources Management, 2014, vol. 30, no 4, p. 5-20
     • Stefaniak J, Żelazna A, Pawłowski A., Environmental assessment of different dewatering and drying methods on the basis of life cycle assessment, Water Science & Technology 69 (4), 783-788
     • Żelazna A., Zdyb A., Pawłowski A., Porównanie wybranych paneli fotowoltaicznych na podstawie bilansu materiałowo-energetycznego w ich cyklu życia, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, t. XXXI, z. 61 (3/II/2014), lipiec-wrzesień 2014, s.557-565
            2015
     • Justyna Kujawska, Małgorzata Pawłowska, Wojciech Cel, Artur Pawłowski (2015) Potential Influence of drill cuttings landfill on groundwater quality - comparison of leaching testes results and groundwater composition, desalination and Water Treatment, doi: 10.1080/19443994.2015.1030117
     • Pawłowski Artur, Lucjan Pawłowski, Marek Gromiec, Stanisław Baran, Gaz łupkowy: wpływ wierceń na środowisko, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2015, DOI:10.15199/17.2015.7.1
     • Ci Fang, Tao Zhang, Aneta Czechowska-Kosacka, Artur Pawłowski, Grzegorz Łagód, Rongfeng Jiang, Qiming Wang, Estimation of phosphorus recovery by struvite crystallization from animal manure wastewater in China, Environment Protection Engineering, vol. 41, no. 4, 2015
     • H. Smal, S. Ligeza, A. Wójcikowska-Kapusta, S. Baran, D. Urban, R. Obroślak, A. Pawłowski, 2015, Spatial distribution and risk assessment of heavy metals in bottom sediments of two small dam reservoirs (south-east Poland), Archives of Environmental Protection, vol. 41, no. 4, pp. 67-80
     • Criteria for sustainable disposal of sewage sludge/ Czechowska-Kosacka Aneta, Cao Yucheng, Pawłowski Artur// ANNUAL SET THE ENVIRONMENT PROTECTION / ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA- 2015, nr 1, vol. 17
     • Pawłowski Artur, Lucjan Pawłowski , 2015, Water and wastewater management in shale gas extraction (Gospodarka wodno-ściekowa przy wydobywaniu gazu z łupków), Przemysł Chemiczny, 94/12, 2236-2239, DOI:10.15199/62.2015.12.30
            2016
     • Babko R., Jaromin-Gleń K., Łagód G., Pawłowska M., Pawłowski A., Effect of drilling mud addition on activated sludge and processes in sequencing batch reactors, Desalination and Water Treatment, vol. 57, Issue 3, 2016, DOI: 10.1080/19443994.2015.1033137
     Lublin 2006
     Strona Główna Politechniki Lubelskiej