Network Monitor


prof. dr hab. Marzenna R. Dudzińska
pełniona funkcja: profesor


telefon: +48 81 538 4482
nr pokoju: 306
Prorektor ds. Nauki

         1991
  • Dudzińska M.R., Clifford D.A., Anion exchange study of lead-EDTA complexes”, reactive Polymers, 16, 1991/92, 71-80.
         1992
  • Dudzńska M.R., Pawłowski L., Anion exchange removal of cadmium-EDTA complexes, Chemistry for Protection of the Environment, 1991, Proc. VIII International Conference, eds. W.J. Lacy, L.Pawłowski, N.York 1992, 1-18.
         1993
  • Dudzińska, M.R., Pawłowski L., Anion removal of heavy metal-EDTA complexes, in Ion Exchange Process: Advances and Applications, eds.: A.Dyer, M.J. Hudson, P.A. Williams, The Royal Society of Chemistry, Cambridge 1993, 353-363.
         1994
  • Pawłowski L., Dudzińska M.R., Environmental problems of Poland during economic and political transformation, Ecological Enginer., 3, 1994, 207-215.
  • Pawłowski L., Dudzińska M.R., Environmental problems of Poland during economical transformation, J. “Chimia & Industrai”, 65, 1994, 22-27.
  • Stępniewski W., Dudzińska M.R. - “Aluminium Transport in Soil with Particular Emphasis on the Role of Organic Matter”, Journal of Ecological Chemistry, 3, 195, 1994.
         1995
  • Dudzińska M.R., Stępniewski W., Pawłowski L. - “Transport glinu w środowisku glebowym”, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 4, 559, 1995.
  • Montusiewicz A., Dudzińska, M.R., Wpływ środków czystości “bez fosforanów” na jakość ścieków bytowo-gospodarczych, Współczesne problemy gospodarki wodno-ściekowej, Mat. Międzynarodowej Konferencji Naukow-Technicznej, Koszalin, 1995, 321-327.
         1996
  • Dudzińska M.R., Montusiewicz A. - “Environmental Implications of Substitution of Polyphosphates in Detergents by Chelating Ligands”, in: Chemistry for the Protection of the Environment, 2, Environmental Science Research Series, vol. 51, New York, p. 239, 1996.
  • Dudzińska M.R., Montusiewicz A. - “Environmental Implications of Substitution of Polyphosphates in Detergents by Chelating Ligands”, in: Chemistry for the Protection of the Environment, 2, Environmental Science Research Series, vol. 51, New York, p. 239, 1996.
  • Dudzińska M.R., Montusiewicz A. - “Environmental Implications of Substitution of Polyphosphates in Detergents by Chelating Ligands”, in: Chemistry for the Protection of the Environment, 2, Environmental Science Research Series, vol. 51, New York, p. 239, 1996.
         1997
  • Dudzińska M.R., Pawłowski L. - “Utilization of Hazardous Wastes in Cement Kilns - Environmental Aspects”, Proceeding of XI-th International Congress on “Environment - 21st Century: Sustainable Development - Agenda 21”, New Delhi, p. 285, December 1997.
         1998
  • M.R.Dudzińska, Z.Kozak., L.Pawłowski, “An Attempt to the Estimation of PCDF/PCDD Emissions form Waste Incineration in Cement Kilns”, in: Chemistry for the Protection of the Environment, 3, Environmental Science Research, vol. 55, Plenum Press, N.York, 1998, pp.173- 179.
  • L.Pawłowski, Z.Kozak, R.Gierżatowicz, M.R.Dudzińska, “Neutralization of Hazardous wastes Combined with Clinker Manufacturing”, in: Chemistry for the Protection of the Environment, 3, Environmental Science Research, vol. 55, Plenum Press, N.York, 1998 p. 165- 171
  • Z. Kozak, M. Dudzińska, L. Pawłowski, "Termiczna utylizacja odpadów a problem dioksyn", Mat. Konferencyjne: V Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Termiczna utylizacja odpadów, PZIiTS, Poznań 1998, 228-234.
         1999
  • Marzenna R. Dudzińska, "Polichlorinated dibenzodioxins and dibenzofurans in soils - sources and fates", Chemistry for Protection of the Environment, eds. Zhihong Cao and Lucjan Pawłowski, proceeding of the 12th International Conference on Chemistry for Protection of the Environment, Nanjing University Press, Nanjing, China, 1999, pp.28-32.
  • Marzenna R. Dudzińska, Zdzisław Kozak, Lucjan Pawłowski, "Waste incineration in cement kilns and "dioxin" problem", Materiały Międzynarodowej Konferencji "Dioksyny w przemyśle", Kraków 23-24.09.1999, str.123-132.
         2000
  • Marzenna R. Dudzińska, Zdzisław Kozak, PCDD/Fs emission from waste utilization during clinker production", in : Thermal solid waste utilization in regular and industrial facilities, volume of Environmental Science Research, Plenum-Kluwer, 2000, pp 41-50.
  • Zdzisław Kozak and Marzenna R. Dudzińska, “Hypothetical Role of Benzine as an Intermediate in PCDF/Ds Formation during Combustion Processes”, Ogranohalogen Compounds, 46, 98-101, 2000.
  • Zdzisław Kozak, Marzenna R. Dudzińska, „ Utylizacja odpadów w produkcji klinkieru cementu portlandzkiego”, Mat. XVIII Konferencji Ekologicznej - Gospodarcze i energetyczne wykorzystanie odpadów, Łódź 9.12.2000.
         2001
  • Marzenna R. Dudzińska „Rozwój zrównoważony w programach ramowych Unii Europejskiej”, Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i środowisko”, 29, 179-187, 2001.
         2002
  • Marzenna R. Dudzińska, Jacek Czerwiński, PCDD/F levels in sewage sludge from MWTP in South-Eastern Poland, Organohalogen Compounds, 57, 305-308, 2002.
  • Jacek Czerwiński, Marzenna R.Dudzińska, Bartłomiej Rut, Determination of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in the fly ashes from the Hoval type medical waste incinerator, Organohalogen Compounds, 56, 237-239, 2002.
  • Marzenna R. Dudzińska, Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny (PCDDs) i dibenzofurany (PCDFs) w ściekach bytowo-gospodarczych i osadach pościekowych, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 9, 841-852, 2002.
  • Marzenna R. Dudzińska, Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins (PCDDs) and Dibenzofurans (PCDFs) in Sewages and Sludge of MWTP, in: Chemistry for the Protection of the Environment 4, Environmetal Science Research Series, Kluwer/Plenum, N.York 2002, in press.
  • Marzenna R. Dudzińska Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany w osadach ściekowych oczyszczalni ścieków komunalnych – źródła, stężenia i skutki dla środowiska, I Kongres Inżynierii Środowiska, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 11, 545-54, 2002.
         2003
  • Czerwiński J., Dudzińska M.R., Rut B., 2003, GC MS/MS screening of dioxin-like compounds on the example of polychlorinated dibenzthiophene - thio-analogues of polychlorinated dibenzofuranes, Organohalogen Compounds, 60
  • Dudzińska M.R., Czerwiński J., 2003, First attempt to estimate the PCDD/Fs loads from sewage sludge to the soil environment in Poland, Organohalogen Compounds, 63
  • Dudzińska M.R., Pawłowski L., Problem dioksyn przy zagospodarowywaniu osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, Materiały Konferencji POLKAN, Łódź, listopad 2003
         2004
  • M.R.Dudzińska, J.Czerwiński, B.Rut, Comparison of PCDD/Fs Levesl and Profiles in Leachates from „New” and „Old” Municipal Landfills, Organohalogen Compounds, 2004, 66, 869-874.
  • M.R. Dudzińska, M.Pawłowska (red.): “Pathways of pollutants and mitigation strategies of their impact on the ecosystems”, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol 27, Lublin 2004, ISBN 83-89293-85-4
  • M.R. Dudzińska, Sources, Pathways and Fate of PCDD/Fs in the Systems: wastewater-Sewage Sludge-Soil, in: “Pathways of pollutants and mitigation strategies of their impact on the ecosystems”, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol 27, Lublin 2004, ISBN 83-89293-85-4
  • M.R. Dudzińska, Posibilities of PCDD/Fs Release from Different Methods of Waste Utilization, Procceding XIII Central European Conference ECOpole ’04, M.Wacławek, W. Wacławek (eds.), Opole 2004, ISBN 83-917511-2-0.
  • A.Staszowska, M.R.Dudzińska, Polybrominated dibenzo-p-dioxins (PBDDs) and Polybrominated dibenzofurans (PBDFs) – Potential Sources in the Environment, Chemia – Dydaktyka – Ekologia – Metrologia 2004, R.IX, nr 1-2.
  • M.R. Dudzińska, M.Pawłowska (red.): “Pathways of pollutants and mitigation strategies of their impact on the ecosystems”, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol 27, Lublin 2004, ISBN 83-89293-85-4
         2005
  • Dudzińska M.R., Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins (PCDDs) and Dibenzofurans (PCDFs) in Sewages and Sludge of MWTP, in: Chemistry for the Protection of the Environment 4, Environmental Science Research Series, vol. 59, Mournighan R., Dudzińska M.R., Barich J., Gonzalez M.A., Black R.K. (eds.), Kluwer/Plenum, N.York, 2005, pp. 201- 213 .
  • Staszowska A., Dudzińska, M.R., Brominated persistent organic pollutants – an attempt to estimate the threat in Polish environment, Ecological Chemistry and Engineering, 2005, 12.
  • Dudzińska M.R., Staszowska A., Rut B., Czerwiński J., Stężenia PCDD/Fs w glebach z terenu Lublina i okolic, w: . II Kongres Inżynierii środowiska – materiały tom 2, red: Pawłowski L., Dudzińska M.R., Pawłowski A., Monografie Komitetu Polskiej Akademii Nauk, vol 33, str. 1112, ISBN 83-89293-16-1.
  • Walaszek J., Dudzińska M.R., Wpływ spalania paliw zastępczych na emisję NOx w procesach wypału klinkieru, w: II Kongres Inżynierii środowiska – materiały tom 2, red: Pawłowski L., Dudzińska M.R., Pawłowski A., Monografie Komitetu Polskiej Akademii Nauk, vol 33, str. 1112, ISBN 83-89293-16-1.
  • Mournighan R., Dudzińska M.R., Barich J., Gonzalez M.A., Black R.K. (eds.), Chemistry for the Protection of the Environment 4, Environmental Science Research Series, vol. 59, Kluwer/Plenum, N.York, 2005, pp.295, ISBN 0-387-23020-3
  • Pawłowski L., Dudzińska M.R., Pawłowski A., II Kongres Inżynierii środowiska – materiały tom 1, Monografie Komitetu Polskiej Akademii Nauk, vol 32, str. 1357, ISBN 83-89293-11-0.
  • Pawłowski L., Dudzińska M.R., Pawłowski A., II Kongres Inżynierii środowiska – materiały tom 2, Monografie Komitetu Polskiej Akademii Nauk, vol 33, str. 1112, ISBN 83-89293-16-1.
         2006
  • Dudzińska M.R., Czerwiński J., Staszowska A., Time-Related Trends in PCDD/Fs Levels in Sewage Sludge in South-Eastern Poland, Organohalogen Compounds, 68, 2006, 1047-1050.
  • Czerwiński J., Dudzińska MR., Rut B., Concentration of PCDDs, PCDFs and PCDTs In Bottom Ash from Domestic Heating Systems as an Effect of Fuel Composition, Organohalogen Compounds, 68, 2006, 139-142.
         2007
  • Pawłowski L., Dudzińska M and Pawłowski A., Environmental Engineering, Taylor & Francis, New York - Singapore 2007.
  • Czerwiński J., Dudzinska M.R., Staszowska A., Rut B., First Attempt to Measure PBDE Loads in Leachates from Landfills in Poland, Organohalogen Compounds., 69 (2007) 2720-2723
  • Walaszek J., Dudzińska M.R., Effect of alternative fuels co-incineration on NOx emission from cement production, in: Pawłowski L., Dudzińska M.R., Pawłowski A., (eds.), Environmental Engineering, Taylor & Francis, London, New York, Singapore, 2007, pp 3539-363, ISBN13: 978-0-415-40818-9
  • Dudzińska M.R., Possibility of release of PCDDs and PCDFs from sewage sludge in the presence of SLS, Organohalogen Compounds, 69, 2007, 1348.
  • Skwarczyński M., Połednik B., Dudzińska M., Wroński M.: Improvement of perceived indoor air quality by ozone; 6th international conference on Indoor Climate of Buildings: Indoor Environment and Energy performance of buildings, SSTP Slovak Society of Environmental Technology, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-89216-18-5, s. 179-184
         2008
  • Dudzińska M.R., Czerwiński J., Rut B., PCDD/F/T in leachates from “young” and “old” municipal landfills, Environmental Engineering Science, 25, 2008, 989-997.
  • A. Staszowska, B. Połednik, M.R. Dudzińska, J. Czerwiński, Commercial Penta-BDE Mixtures in Dust Samples from Indoor Environments in Lublin – A Case Study, Archives Environ. Prot., 34, 3 (2008) 239-247.
  • A.Staszowska, M.R. Dudzińska, B. Połednik, J. Czerwiński, Comparison of PBDE levels In dust samples from residential and working environment, Indoor Air 2008, 17-22 August 2008, Copenhagen, Denmark – Paper ID:533
  • A.Staszowska, M.R. Dudzińska, A. Raczkowski, J. Czerwiński, Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) sorbed on air filters o fair handling unit – A case study, Indoor Air 2008, 17-22 August 2008, Copenhagen, Denmark – Paper ID:445
  • B. Połednik, M. R. Dudzińska, A.Raczkowski, The influence of occupation on aerosol and CO_2 concentration in classroom, Indoor Air 2008, 17-22 August 2008, Copenhagen, Denmark – Paper ID:546
  • M. Skwarczyński, B. Połednik, M. Dudzińska, P. Niewęgłowski: Determination of odor detection threshold for the mixtures of indoor air, n-butanol and ozone., Proceedings of ECOpole, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Opole 2008, ISSN 1898-617X, vol. 2, s. 107-111
  • B. Połednik, M. Skwarczyński, M. Dudzińska, W. Krawczyk: Study of the odor detection threshold for the mixture of indoor air and n-butanol, Proceedings of ECOpole, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Opole 2008, ISSN 1898-617X, vol. 2, s. 85-90
  • Staszowska A., Dudzińska M.R., Polibromowane etery difenylowe (PBDE) w pomieszczeniach na stały i czasowy pobyt ludzi - źródła, poziomy, przemiany, Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce, pod red. J. Sowa i M. Mijakowski, Wyd. WIŚ PW, Warszawa 2008
  • Rozej A., Polednik B., Dudzinska M.: Microbiological quality of air in the new auditorium. XII International Conference on Air Conditioning Air Protection & District Heating, Wrocław, 373-378, 2008.
  • Polednik B., Dudzinska M.: Occupation, thermal condition and aerosol particle number concentration in a lecture room. XII International Conference on Air Conditioning Air Protection & District Heating, Wrocław, 439- 444, 2008
         2009
  • Dudzińska M., Pawłowski L. (red.), Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Tom 3, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2009, vol. 60
  • Urszula Gąska-Jędruch, Marzenna R. Dudzińska, Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w powietrzu wewnętrznym, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 31-40
  • Dudzińska M.R., Staszowska A., Połednik B., 2009. Preliminary study of effect of furniture and finishing materials on formaldehyde concentration in office rooms. /Environment Protection Engineering /35 (3) 225-231.
  • Staszowska a., Dudzińska M.R., 2009. Związki typu 'endocrine disruptors" w powietrzu wewnętrznym - źródła i poziomy. II Pomorska Konferencja z cyklu JAKOŚĆ POWIETRZA, Gdańsk, 23-24.04.2009, str. 203-213, ISBN: 978-83-928986-1-0.
  • Połednik B., Dudzińska M.R., Skwarczyński M.: The Influence of Air-Condition System and Presence of Students on the Aerosol Concentration in the Auditorium, Archives Environ. Prot., 35 (4), 45-53, 2009.
         2010
  • Dudzińska M.R., Połednik B., Skwarczyński M., Gender differences In odor perceptron of n-butanol neutralized by ozone in: Environmental Engineering III, Pawlowski, Dudzinska & Pawlowski (eds.), Taylor & Francis Group, London , 2010, pp.135-139.
  • Połednik B., Dudzińska M.R., Ventilation Control Based on the CO2 and Aerosol Concentyration and the perceived Air Quality Measurements – a Case Study, Archives Environ. Prot., 36 (4), 67-80, 2010.
  • Dudzińska M.R. Gąska-Jędruch U., Bioaerosols and carbonyl pollutants in small, naturally ventilated office spaces in Lublin, Poland – a case study, in: Environmental Engineering III, Pawlowski, Dudzinska & Pawlowski (eds.), Taylor & Francis Group, London , 2010, pp.127-134.
  • Pawłowski L., Dudzińska M.R., Pawłowski A., (eds.), Environmental Engineering,, CRC Taylor & Francis Group, London, 2010, pp 604, ISBN : 978-0-415-54882-3
  • Dudzińska M.R. (red.), Układy wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwo, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 77. Lublin 2010
  • Dudzińska M.R. (red)., Systemy grzewcze, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 76. Lublin 2010.
          2012
   • Pawłowski A., Dudzińska M.R. and Pawłowski L. Environmental Engineering IV, Taylor and Francis 2012
       Lublin 2006
       Strona Główna Politechniki Lubelskiej