Network Monitor


dr inż. Grzegorz Łagód
pełniona funkcja: adiunkt


telefon: +48 81 538 4322
nr pokoju: 316
Koordynator Koła Naukowego Inżynierii Ochrony Środowiska
Opiekun Koła Naukowego Inżynierii Ochrony Środowiska
Przewodniczący Komitetu organizacyjnego Sympozjum Zastosowań Nowoczesnych Technik w Inżynierii Ochrony Środowiska
Koordynator programu wymiany międzynarodowej CEEPUS
Koordynator wydziałowy ds. praktyk programu LPP-ERASMUS
                    2002
             • Łagód G., Suchorab Z., Bober D., Stabilność współczynników bioróżnorodności w systemach kanalizacyjnych - podstawy teoretyczne, I Kongres Inżynierii Środowiska materiały Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 2002, vol. 11, 401-405 ISBN 83-89293-00-5
                    2003
             • Bober D., Łagód G., Suchorab Z., Using new technologies of computing in sustainable development, Environmental Engineering Studies, Polish Research on the Way to the EU, Kluwer Academic/ Plenum Publishers, New York 2003. ISBN 0-306-48181-2
                    2004
             • Łagód G., J. Malicki, A. Montusiewicz, M. Chomczyńska: Wykorzystanie mikrofauny saprobiontów do bioindykacji jakości ścieków w systemach kanalizacyjnych, Archives of Environmental Protection/ Archiwum Ochrony Środowiska, v.30 no 3, 3-12 (2004), PL ISSN 0324-8461.
             • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Analysis of saprobionthic microorganism gatherings used for calibration of a model describing sewage self-purification in sewer systems, Proceedings ECOpole'04, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove, 21 - 23 X 2004, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, 85-90, ISBN 83-917511-2-0
             • Łagód G., Sobczuk H., Sewage self-purification in sewer system, Proceedings ECOpole'04, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove, 21 - 23 X 2004, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, 81-85, ISBN 83-917511-2-0
             • Łagód G., Sobczuk H: Transformacja i biodegradacja zanieczyszczeń w kolektorach kanalizacyjnych jako procesy prowadzące do samooczyszczania ścieków, XIII Środokowoeuropejska Konferencja ECOpole'04, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove 21-23.10.2004, Streszczenia wystąpień/Summaries of Contributions (materiały konferencyjne drukowane oraz wydane na oficjalnej płycie CD)
             • Łagód G., Sobczuk H, Suchorab Z.: Wykorzystanie analizy zbiorowisk mikroorganizmów saprobiontycznych do kalibracji modelu samooczyszczania ścieków w systemach kanalizacyjnych, XIII Środokowoeuropejska Konferencja ECOpole'04, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove 21-23.10.2004, Streszczenia wystąpień/Summaries of Contributions (materiały konferencyjne drukowane oraz wydane na oficjalnej płycie CD)
                    2005
             • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Modelowanie procesów samooczyszczania ścieków, II Kongres Inżynierii Środowiska, materiały, tom 1, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2005, vol. 32, 825-833, ISBN 83-89293-11-0
             • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Kolektory kanalizacyjne jako część kompleksowego układu oczyszczania ścieków, tom 1, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2005, vol. 32, 835-843, ISBN 83-89293-11-0
             • Chomczyńska M., Malicki J., Łagód G., Montusiewicz A., Interpretacja wyników biomonitoringu jakości ścieków z wykorzystaniem mikrofauny saprobiontów, materiały, tom 2, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2005, vol. 33, 347-355, ISBN 83-89293-16-1
             • Suchorab Z., Sobczuk H., Rożej A., Łagód G., Zastosowanie metody TDR do badań wpływu dodatku osadów ściekowych na zmiany właściwości wodnych rekultywowanych gleb, materiały, tom 2, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2005, vol. 33, 241-248, ISBN 83-89293-16-1
             • Suchorab Z., Sobczuk H., Łagód G., Pavlik Z., Cerny R., Zastosowanie metody TDR do pomiaru wilgotności materiałów budowlanych, materiały, tom 2, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2005, vol. 33, 1063-1070, ISBN 83-89293-16-1
             • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z.: Modelling of transformation and biodegradation of pollutants in sewer system, Proceedings ECOpole'05, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove, 20 - 22 X 2005, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, 159-165, ISBN 978-83-917511-3-8
             • Suchorab Z., Sobczuk H., Rożej A., Łagód G.: Comparison of reflectometric and gravimetric method for examination of sewage sludge additions influence on water properties of reclamated soils, Proceedings ECOpole'05, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove, 20 - 22 X 2005, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, 281-286, ISBN 978-83-917511-3-8
             • Łagód G., Chomczyńska M., Malicki J., Montusiewicz A.: Quantitative methods of description, estimation and comparison of microorganism communities in urban sewer systems, Proceedings ECOpole'05, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove, 20 - 22 X 2005, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, 157-157, ISBN 978-83-917511-3-8
                    2006
             • Korniluk M., Łagód G.: Wykorzystanie osadów ściekowych jako dodatku rekultywacyjnego do gleb zdegradowanych, III Międzynarodowa Konferencja pn. Nauka i Technika w Ochronie Środowiska, Jelenia Góra 6 -7 kwietnia 2006, 97 -109, ISBN 83-918573-2-8
             • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Application of a saprobiontic microorganisms community analysis in the calibration of a model description of sewage self-purification in sewer systems, Ecological Chemistry Engineering, Vol. 13, No. 3-4, pp. 265-275, 2006, ISSN 1231-7098
             • Łagód G., Sobczuk H., Transformation and biodegradation of pollutants in sewer systems as a processes leading to sewage self-purification, Ecological Chemistry Engineering, Vol. 13, No. 3-4, pp. 247-254, 2006, ISSN 1231-7098
             • Łagód G., Chomczyńska M., Malicki J., Montusiewicz A., Quantitative methods of descritption, estimation and comparison of microorganism communities in urban sewer systems, Ecological Chemistry Engineering, Vol. 13, No. 3-4, pp. 255-263, 2006, ISSN 1231-7098
                    2007
             • Montusiewicz A., Malicki J., Łagód G., Chomczyńska M., Estimating the efficiency of wastewater treatment in activated sludge systems by biomonitoring, in Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A. (eds) Environmental Engineering, Taylor & Francis Group, London 2007, pp. 47-54, ISBN 13 978-0-415-40818-9
             • Łagód G., Malicki J., Chomczyńska M., Montusiewicz A., Interpretation of the Results of Wastewater Quality Biomonitoring Using Saprobes, Environmental Engineering Science, VOL. 24, NO. 7, 2007, p. 873-879, Mary Ann Liebert Inc. DOI: 10.1089/ees.2006.0090
             • Łagód G., Woś P., Korniluk M., Dyka M.: Sposoby pomiaru i metody ograniczania uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków na przykładzie oczyszczalni ścieków miejskich „Hajdów” w Lublinie. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, НΑЦIHAЛЬHИЙ ΥНІΒРСИТЕТ ΒΟДНΟГΟ ГΟСПΟДАРСТВА ΤΑ ПРИРΟДΟКОРИСТУВАНИЯ. ΒІCHИK, Збiрник науковиx праць. Βипуск 3(39) Частина 2, str. 174-181., Рівне – 2007
             • Łagód G., Sobczuk H., Modelowanie wpływu napełnienia kolektora kanalizacji grawitacyjnej na przebieg tlenowych procesów biodegradacji ścieków, Proceedings of ECOpole, Vol. 1, No. 1/2, 2007, p. 181-186
             • Woś P., Dyka M., Korniluk M., Łagód G.: Wpływ modernizacji urządzeń miejskiej oczyszczalni ścieków "Hajdów" na przebieg procesu oczyszczania ścieków oraz ilość powstających odpadów. Proceedings of ECOpole, Vol. 1, No. 1/2, 2007, p. 277-281
             • Borkowski T., Łagód G.: Metody doboru spadków kanałów w celu przeciwdziałania akumulacji osadów. Міністерство Освіти i Науки України, Нaцioнaльний Υніверситет Βοднοгο Гοспοдарства Τе Прирοдοкористувания. ΒІCHИK 2, Матеріали студентської наукової конференції. Βипуск 2, str. 23-24. Рівне 2007
             • Korniluk M., Piotrowicz A., Łagód G.: Możliwości i zastosowanie programu GPS-X do symulacji pracy oczyszczalni ścieków. Міністерство Освіти i Науки України, Нaцioнaльний Υніверситет Βοднοгο Гοспοдарства Τе Прирοдοкористувания. ΒІCHИK 2, Матеріали студентської наукової конференції. Βипуск 2, str. 27-28. Рівне 2007
             • Janeczko K., Wróbel K., Łagód G.: Geograficzne Systemy Informacji – historia i najważniejsze funkcje. Міністерство Освіти i Науки України, Нaцioнaльний Υніверситет Βοднοгο Гοспοдарства Τе Прирοдοкористувания. ΒІCHИK 2, Матеріали студентської наукової конференції. Βипуск 2, str. 29-30. Рівне 2007
                    2008
             • Kowalska B., Kowalski D., Łagód G., Musz A.: Funkcjonowanie sieci wodociągowej w warunkach braku opomiarowania zużycia wody. VII Konferencja Naukowo-Techniczna Nowe Technologie w Sieciach i Instalacjach Wodociągowych i Kanalizacyjnych, Szczyrk 2008, 91-106, ISBN 978-83-925064-2-3
             • Cholewa T., Klech J., Łagód G.: Jednostkowe zużycie wody w budynku wielorodzinnym. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krzysztofika, AQUA 2008, Problemy Inżynierii Środowiska, Płock 2008, 32-36, ISBN 978-83-925264-4-5
             • Jaromin K., Borkowski T., Łagód G.: Analiza metod udrażniania nieprzełazowych przewodów kanalizacyjnych. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krzysztofika, AQUA 2008, Problemy Inżynierii Środowiska, Płock 2008, 49-54, ISBN 978-83-925264-4-5
             • Łagód G., Chomczyńska M., Montusiewicz A., Malicki J., Proposal of measurement and visualization methods for dominance structures in the saprobe communities, Proceedings ECOpole, vol. 2, No.1, pp. 53-57, 2008.
             • Korniluk M., Montusiewicz A., Piotrowicz A., Łagód G Simulation of wastewater treatment systems with membrane separation. ECOpole07, Jamrozowa Polana, 18-20 X 2007, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, Proceedings of ECOpole Vol. 2, No. 1, 2008, p. 53-57
             • Łagód G., Sobczuk H.: The number and size of samples required to measure the saprobe population at various pollutant concentrations in sewage. Archives of Environmental Protection. vol. 34, no.3, 2008, pp. 281-285
             • Jlilati A., Widomski M., Łagód G.: Influence of conduit geometrical characteristics on sewage flow parameters, Society Of Ecological Chemistry And Engineering, Proceedings of ECOpole, vol. 2. no. 2, 2008, p. 329-335.
             • Jaromin K., Jlilati A., Borkowski T., Widomski M., Łagód G.: Rodzaje materiału i sposoby eksploatacji a współczynniki szorstkości w przewodach kanalizacji grawitacyjnej. ECOpole08, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, Proceedings of ECOpole, vol. 2. no. 2, 2008, p. 439-444
             • Wróbel K., Łagód G., Sobczuk H.: Analiza zmian ładunku zanieczyszczeń dopływających do miejskich oczyszczalni ścieków na przykładzie miast Warszawy i Lublina. Proceedings of ECOpole, vol. 2. no. 2, 2008, p. 499-504
             • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z.: Modelling of pollutants biodegradation in gravity sewer system, Ecological Chemistry And Engineering A, vol. 15, no. 11, 2008, p. 1283-1291
             • Łagód G., Pawłowski L., Suchorab Z., Widomski M.: Raw sewage biodegradation in gravitational sanitation systems caused by the heterotrophic biomass, Abstract book of International Conference On Technologies For Mitigation Of Environmental Pollution And Their Applications In Conservation Of Aquatic Ecosystem. December 11-13 2008, Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, India.
                    2009
             • Chomczyńska M., Montusiewicz A., Malicki J., Łagód G.: Application of saprobes for bioindication of wastewater quality, Environmental Engineering Science, vol. 26, No. 2, 2009, pp. 289-295.
             • Sylwia Koza, Katarzyna Jaromin, Daniel Pietras, Volodymyr Lunov, Grzegorz Łagód: Bezwykopowe metody renowacji i przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. XXIX Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krzysztofika, AQUA 2009, Problemy Inżynierii Środowiska, Płock 2009, 21-26, ISBN 978-83-925264-8-3
             • Jacek Hanzel, Alia Weronika Jlilati, Katarzyna Maria Jaromin, Grzegorz Łagód: Zastosowanie równań Saint – Venanta. XXIX Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krzysztofika, AQUA 2009, Problemy Inżynierii Środowiska, Płock 2009, 83-88, ISBN 978-83-925264-8-3
             • Katarzyna Jaromin, Sylwia Koza, Alia Jlilati, Grzegorz Łagód: Analiza pracy wybranych odcinków sieci kanalizacyjnej miasta Chełm w zależności od materiału i czasu eksploatacji. XXIX Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krzysztofika, AQUA 2009, Problemy Inżynierii Środowiska, Płock 2009, 89-93, ISBN 978-83-925264-8-3
             • Monika Florek, Katarzyna Jaromin, Oktawia Pliżga, Ewelina Lasota, Grzegorz Łagód: Metody udrażniania przełazowych i nieprzełazowych przewodów sieci kanalizacyjnej. XXIX Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krzysztofika, AQUA 2009, Problemy Inżynierii Środowiska, Płock 2009, 94-99, ISBN 978-83-925264-8-3
             • Alia Weronika Jlilati, Katarzyna Jaromin, Jacek Hanzel, Grzegorz Łagód: Wyznaczanie krzywych sprawności dla poszczególnych rodzajów i kształtów kolektorów kanalizacyjnych. XXIX Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krzysztofika, AQUA 2009, Problemy Inżynierii Środowiska, Płock 2009, 100-109, ISBN 978-83-925264-8-3
             • Гжегож Лагуд, Катажина Яромін, Анна Гіроль: БІОІНДЕКАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ МІСЬКИХ СТОКІВ НА ПРИКЛАДІ ОЧИСНИХ СПОРУД «ХАЙДУВ» В ЛЮБЛІНІ – ETEBK 2009, МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС І ТЕХНІЧНА ВИСТАВКА, ЯЛТА 2009, 270-274.
             • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Widomski M., Advection-dispersion pollutant and dissolved oxygen transport as a part of sewage biodegradation model, Environmental Protection Engineering, Vol. 35, 2009, No. 3, pp.305-317
             • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Błona biologiczna w kanalizacji grawitacyjnej i jej wpływ na biodegradację ścieków, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Proceedings of EcOpole, Vol. 3, No.1, 2009, p. 179-184.
             • Suchorab Z., Deneka B., Łagód G., Sobczuk H., Możliwość pomiaru zasolenia w materiałach budowlanych za pomocą metody TDR, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Proceedings of EcOpole, Vol. 3, No.1, 2009, p. 199-205.
             • Suchorab Z., Sobczuk H., Rożej A., Łagód G., Comparison of Reflectometric and Gravimetric Methods for Examination of Sewage Sludge Additions Influence on Water Properties of Reclamated Soils, Ecological Chemistry and Engineering, Vol. 16, No. 4, 2009, p. 257-264.
             • Łagód G., Chomczyńska M., Montusiewicz A., Malicki J., Bieganowski A.: Proposal of measurement and visualization methods for dominance structures in the saprobe communities. Ecological Chemistry And Engineering S, vol. 16, no. 3, 2009, p 369-377
             • Jaromin K., Borkowski T., Łagód G., Widomski M.: Analiza wpływu rodzaju materiału oraz czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków. SECHE, Proceedings of ECOpole, vol. 3, no. 1, 2009, p. 139-145
             • JlilatiA., Jaromin K., Widomski M., Łagód G.: Charakterystyka osadów w wybranym systemie kanalizacji grawitacyjnej. SECHE, Proceedings of ECOpole, vol. 3, no. 1, 2009, p. 147-152.
             • Łagód G.: Reaeracja ścieków w kanalizacji grawitacyjnej. SECHE, Proceedings of ECOpole, vol. 3, no. 1, 2009, p. 171-177.
             • Jaromin K., Woś P., Łagód G.: Wykorzystanie metod bioindykacyjnych w badaniach jakości wody i ścieków. TYGIEL 2009 – czyli jak rozwijać naukę?, p. 172-177.
             • Grzegorz Łagód, J. Hanzel, A. Kopertowska, A. Jlilati, O. Pliżga, K. Jaromin, Kanalizacja grawitacyjna jako bioreaktor i układ dynamiczny, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 91-98
             • Grzegorz Łagód, S. Koza, D. Pietras, J. Hanzel, A. Jlilati, K. Jaromin, System kanalizacyjny jako bioreaktor wstępnego podczyszczania ścieków w zintegrowanej gospodarce wodno-ściekowej, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 99-104
             • Grzegorz Łagód, Modele procesów biologicznych w kanalizacji grawitacyjnej, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 105-114
             • Лагуд Г., Гіроль А. М., Maліцкі Я Гіроль М. М.: Біоіндикація тa біомoніторинг в кaнaлізаційних мережах. Міжнародний водний форум «AQUA UKRAINE–2009», p. 188.
             • Lagod G. Girol A. M. Malicki J. Girol M. M.: Bioindication and biomonitoring in sewerage networks. Scientific and Practical Conference “Water&Environment” VII International Water Forum “AQUA UKRAINE – 2009” Book of Abstract, p.504
             • Chomczyńska M., Łagód G., Montusiewicz A., Malicki J.: Bioindykacyjna metoda identyfikacji zewnętrznych przyczyn zakłóceń podczas biologicznego oczyszczania ścieków. Materiały Zjazdowe str. 114. 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich. Lublin 9-12 września 2009.
             • Chomczyńska M., Łagód G., Montusiewicz A., Malicki J.: Propozycja metod pomiaru i wizualizacji zmian różnorodności biologicznej. Materiały Zjazdowe str. 146. 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich. Lublin 9-12 września 2009.
             • Hirol А. M., Boychuk S. D., Girol A. M., Hirol M. M., Kowalski D., Łagód G.: Flushing water and sediments utilization from selected water treatment station. SEChE, Proceedings of ECOpole vol. 3. no. 2, 2009, p. 311-316
             • Sabliy L., Kuzminskiy Y., Gvozdyak P., Łagód G.: Anaerobic and aerobic treatment of wastewater of milk plants. SEChE, Proceedings of ECOpole vol. 3. no. 2, 2009, p. 373-378
                    2010
             • Hanzel J., Jlilati A. W., Łagód G., Widomski M.:Problems of sediments in sewer system and methods for their removal -- example of Chelm city, Poland. Ministry of Education and Science of Ukraine, National University of Water Management and Nature Resource Use, Rivne, Water Management -- State and Prospects of Development vol. 1, 2010, p. 190-192
             • Zdeb M., Łagód G.: Global warming effects on water resources. Ministry of Education and Science of Ukraine, National University of Water Management and Nature Resource Use, Rivne, Water Management – State and Prospects of Development vol. 1, 2010, p. 151-153
             • Jaromin K., Pliżga O., Łagód G.: Examination of pollutants level expressed as COD and TOC on particular devices of “Hajdow” WWTP. Ministry of Education and Science of Ukraine, National University of Water Management and Nature Resource Use, Rivne, Water Management – State and Prospects of Development vol. 1, 2010, p. 204-207.
             • Lefanowicz A., Łagód G.: Most common morphological-functional groups of microorganisms examined in “Hajdow” WWTP. Ministry of Education and Science of Ukraine, National University of Water Management and Nature Resource Use, Rivne, Water Management – State and Prospects of Development vol. 1, 2010, p. 229-231
             • Pliżga O., Jaromin K., Łagód G.: Examination of nitrogen compounds concentration in sewage from following devices of “HAJDÓW” WWTP by spectrophotometry methods. Ministry of Education and Science of Ukraine, National University of Water Management and Nature Resource Use, Rivne, Water Management – State and Prospects of Development vol. 1, 2010, p. 249-252
             • Łagód G., Krukowski I., Widomski M., Suchorab Z. 2010. Model biodegradacji zanieczyszczeń w kanalizacji grawitacyjnej uwzględniający wymianę biomasy pomiędzy błoną biologiczną a ściekami. Proceedings of ECOpole Vol. 4, No. 1, 153-159
             • Łagód G., Suchorab Z., Sobczuk H., Malicki M., Montusiewicz A., Widomski M. 2010. Methodical aspects of bioreactor modeling in wastewater management. Proceedings of ECOpole Vol. 4, No. 1, 67-72
             • Hanzel J., Jlilati A., Klech J., Pietras D., Krukowski I., Łagód G., Wpływ infiltracji i eksfiltracji na awarie sieci kanalizacyjnej. XXX Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krzysztofika, AQUA 2010, Problemy Inżynierii Środowiska, Płock 2010, 140-145, ISBN 978-83-925264-1-4.
             • Suchorab Z., Widomski M., Łagód G., Sobczuk H., Capillary rise phenomenon in aerated concrete. Monitoring and simulations, Proceedings of ECOpole, Vol.4, No.2, 2010, p. 285-290
             • Lagod G., Pawlowski L., Suchorab Z., Widomski M., Raw sewage biodegradation in gravitational sanitation systems caused by the heterotrophic biomass. Ecoscan (2010), 4(1), 01-05.
                        2015
                 • Ci Fang, Tao Zhang, Aneta Czechowska-Kosacka, Artur Pawłowski, Grzegorz Łagód, Rongfeng Jiang, Qiming Wang, Estimation of phosphorus recovery by struvite crystallization from animal manure wastewater in China, Environment Protection Engineering, vol. 41, no. 4, 2015
                        2016
                 • Babko R., Jaromin-Gleń K., Łagód G., Pawłowska M., Pawłowski A., Effect of drilling mud addition on activated sludge and processes in sequencing batch reactors, Desalination and Water Treatment, vol. 57, Issue 3, 2016, DOI: 10.1080/19443994.2015.1033137
                 Lublin 2006
                 Strona Główna Politechniki Lubelskiej