Network Monitor
::Pracownicy::::Aparatura::::Oferta badawcza::::Kontakt::::English::

Laboratorium Analiz Środowiskowych

Zarządzenie Nr 2/2009 Dziekana WIŚ z dnia 23 lipca 2009 r. w celu uregulowania zasad korzystania z usług Laboratorium Analiz Środowiska

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2009

Działalność naukowo-badawcza
Wydział prowadzi działalność naukowo badawczą dotyczącą:
 • występowania i dróg przemian związków dioksynopodobnych i innych związków endokrynnie czynnych w różnych elementach środowiska,
 • metod usuwania odorów,
 • zastosowania zaawansowanych technik utleniających ozonowania i kawitacji hydrodynamicznej do degradacji związków organicznych w mediach ciekłych i gazowych,
 • migracji zanieczyszczeń od ich źródeł do zapadlisk,
 • badania chemicznych zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego.
Usługi dla podmiotów gospodarczych
 • Opracowywanie, walidacja i implementacja procedur badawczych u zleceniodawcy z wykorzystaniem technik analitycznych opartych o systemy wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją UV i Fl, chromatografii cieczowej w sprzężeniu ze spektrometrią mas (LC/MS/MS), chromatografii gazowej w sprzężeniu ze spektrometrią mas (GC-MS) oraz tandemową spektrometrią mas (w układach tandem in time - GC-MS/MS) firmy Thermo oraz spektroskopii emisji atomowej ze wzbudzeniem plazmowym ICP-OES wraz z przygotowaniem próbek do analizy.
 • Szkolenia w zakresie zastosowania technik analitycznych opartych o:
  • chromatografię gazową sprzężoną ze spektrometrią mas GC-MS,
  • chromatografię cieczową HPLC
  • Przygotowanie próbek do analizy
   • Techniki SPE, SPME, ASE
   • Oczyszczanie ekstraktów techniką SEC i PYE
 • Identyfikacja związków organicznych z wykorzystaniem technik GC-MS i GC-MS/MS
W strukturze organizacyjnej wydziału znajduje się Laboratorium Analiz Środowiskowych (LAŚ) wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę analityczną i zdolne do wykonywania szerokiego spektrum analiz fizyko-chemicznych. Wyposażenia LAŚ stanowią między innymi:
 • Liofilizator Alpha 1-4 (Christ)
 • Mineralizator/ekstraktor mikrofalowy Microwave 3000 solv (Anton Paar)
 • Stacja oczyszczania/frakcjonowania ekstraktów Brezee 1525 (Waters)
 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy ACTion Analyser (Waters)
 • Chromatografy gazowe sprzężone ze spektrometrami mas Polaris Q oraz GCQ (Thermo)
 • Trójkanałowy przenośny chromatograf gazowy z detektorem PID - VOYAGER (Photovac)
 • Spektrometr emisji atomowej ze wzbudzeniem plazmowym Ultrace 238 (Jobin Yvon)
 • Spektrometr absorpcji atomowej AAS 8200 Hitachi
 • Trójkanałowy system wstrzykowej analizy przepływowej Star 5000 (Foss)
 • Chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas 4000 Q Trap (Applied Biosystems)
LAŚ usługowo wykonuje także badania zarówno metodami klasycznymi jak i instrumentalnymi:
 • Badania chemiczne metodami klasycznymi
  • oznaczanie zawartości tlenu rozpuszczonego (metoda Winklera)
  • oznaczanie węgla organicznego (metoda Tiurina)
  • oznaczanie azotu amonowego (metodą bezpośredniej nessleryzacji)
  • biochemiczne zapotrzebowanie na tlen - BZT5
  • chemiczne zapotrzebowanie na tlen - ChZT (metodą dwuchromianową)
  • sucha pozostałość
  • twardość ogólna węglanowa
  • twardość wapniowa i magnezowa
  • wilgotność
  • siarczany (metoda miareczkowa)
  • strata po prażeniu
  • przewodnictwo, odczyn pH
  • barwa
  • mętność
  • zapach
  • chlorki metodami Mohra i Volharda
  • utlenialność metodą miareczkową
  • zasadowość
  • kwasowość
 • Badania metodami instrumentalnymi
  Oznaczenia kolorymetryczne
  • oznaczanie sumy fenoli
  • oznaczanie ortofosforanów, azotu azotanowego, azotu azotanowego i amonowego, zawartości chloru wolnego i związanego oraz żelaza
  Oznaczenia technikami spektralnymi
  • oznaczenie podstawowych metali ciężkich (Pb, Zn, Cu, Cd, Ni) metodą AAS zarówno płomieniową jak i z kuwetą grafitową
  • oznaczanie innych metali techniką AAS (Cr, Co, Fe, Mn, K, Na, Mg, Ca)
  • oznaczanie metali techniką ICP-OES (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Hg, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Te, Tl, U, V, W, Zn) zarówno techniką SCAN jak i o wysokiej precyzji oznaczeń,
  • oznaczanie innych pierwiastków po odrębnych ustaleniach
  Oznaczenia technikami chromatograficznymi
  • węglowodory alifatycznych C8-C26
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (16 wg EPA)
  • pestycydy chlorowcowane, triazynowe i inne termostabilne
  • aniony (F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, HPO42- , SO42-)
  • detergenty (orto-, poli-, piro-fosforany, EDTA, NTA)
  • metan
  • węglowodory C1-C6
  • azot
  • dwutlenek węgla
  • tlenek węgla
  • tlen
  Inne oznaczenia i usługi
  • oznaczenie węgla w tym: węgiel całkowity (TC), węgiel organiczny (TOC), węgiel w nielotnych związkach organicznych (NPOC), węgiel nieorganiczny (IC)
  • liofilizacja próbek
  • mineralizacja próbek
  • oznaczanie ciepła właściwego
  • badania monitoringowe składowisk odpadów
Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej